Lokalråd i Senja kommune

Lokalråd i Senja kommune

De tidligere lokalutvalgene i Senja kommune er, etter vedtak i kommunestyret, ikke lenger å regne som folkevalgte organ. Nå legger Senja kommune til rette for arbeid i lokalråd. 

Lokalråd

I kommunestyremøte 25. mai 2021, ble det vedtatt endring fra lokalutvalg til lokalråd. Lokalrådene har fortsatt møte- og talerett i saker i kommunestyret som angår deres lokalområde.

Lokalråd kan anmode om å få 50.000 kroner årlig, og pengene kan brukes til godtgjørelse av styremedlemmer eller til lokale tiltak. 

Retningslinjer for lokalrådene og fremtidig sammensetting, er våren 2022 under revidering og etablering.

Veien framover våren 2022 

Senja kommune ved rådmann Hogne Eidissen og koordinator Kari H. Slaattelid, gjennomfører i februar-april fysiske dialogmøter med hvert lokalråd - totalt 8 - fortrinnsvis i deres område.​

På møtene avklarer vi hvem som kan representere området og som ønsker å gå inn i lokalrådet, retningslinjer, form og hva kommunen kan bidra med inn til det enkelte lokalråd.​

Kommunen innvilger kr. 50 000 i tilskudd til hvert lokalråd per år. Tilskuddet kan benyttes til fast godtgjørelse for styremedlemmer og/eller tilskudd til lokale tiltak.​

Rammer for arbeidet og framdrift​

 • Utarbeide vedtekter og fatte eget vedtak om videre organisering og arbeidsform. ​
 • Møte- og talerett for saker som hører inn under det respektive lokalrådets geografiske virkeområde.
 • Nominere kandidater til Ungdomsrådet.​
 • Informere om lokalrådene internt og eksternt.​
 • Kommunen følger opp iht. det vi avtaler med lokalrådene.​
 • Rådmannen bes ta initiativ til evaluering av lokalrådsordningen før budsjettet for 2023 skal vedtas, slik at dette kan inngå i kommunestyrets vurdering i budsjettarbeidet. 

Vedtak i kommunestyret 25. mai 2021

Senja kommunestyre vedtar i medhold av Kommunelovens § 5-7 femte ledd å legge ned Lokalutvalgene i Senja kommune som folkevalgt organ. Følgende vedtak ble besluttet: ​

 1. Senja kommunestyre vedtar i medhold av Kommunelovens § 5-7 femte ledd å legge ned Lokalutvalgene i Senja kommune som folkevalgt organ.

 2. Senja kommunestyre anbefaler de åtte lokalutvalgene å fortsatt opprettholde sin aktivitet og sitt engasjement for saker som berører lokalutvalgenes geografiske virkeområde. Senja kommunestyre ber derfor rådmannen å bistå lokalutvalgene i å utarbeide vedtekter som lokalutvalgene skal bruke som utgangspunkt for å fatte eget vedtak om videre organisering og arbeidsform. Senja kommunestyre ber i den sammenheng om at det foretas en endring av navn fra Lokalutvalg til Lokalråd. ​

 3. Senja kommunestyre innvilger kr. 50 000,- i tilskudd til hvert lokalråd. Tilskuddet kan benyttes til fast godtgjørelse for styremedlemmer og/eller tilskudd til lokale tiltak. ​

 4. Senja kommunestyre vedtar at lokalrådene fortsatt gis møte- og talerett i kommunestyret, jf. kapittel 1 pkt. 1.4.4 i Reglement for folkevalgte organ i Senja kommune. Møte- og talerett vil gjelde for saker som hører inn under det respektive lokalrådets geografiske virkeområde. Taleretten begrenses til å gi uttalelse ved møtets start, og gir ikke rett til å delta i debatten når sak åpnes for behandling. 
 5. Senja kommunestyre vedtar at lokalrådene fortsatt skal ha oppgaven med å nominere kandidater til Ungdomsrådet, jf. Reglement for folkevalgte organ kap.9 pkt. 9.2. ​
 6. Senja kommunestyre gir rådmannen myndighet til å oppdatere reglement for folkevalgte organ og forskrift om godtgjørelse og velferdsordninger for folkevalgte i tråd med kommunestyrets vedtak. ​
 7. Rådmannen bes ta initiativ til evaluering av lokalrådsordningen før budsjettet for 2023 skal vedtas, slik at dette kan inngå i kommunestyrets vurdering i budsjettarbeidet. ​
 8. Kommunestyret ber rådmann innenfor dagens vedtatte budsjettramme, finne rom for 50 % sekretærfunksjon for lokalrådene ut 2022.

Representanter i lokalråd 2022

Område 1: Lenvikhalvøya lokalråd

Leder: Martin Ness, mobil 926 87 744, e-post martin.ness54@gmail.com

Medlemmer: 

Wenche Jakobsen

Linda Marie Ødegaard

Hugo Andreas Walberg

Aurora Nilsen, ungdomsrepresentant

Vararepresentanter:

Renate Eide

Gunnar Eide

Thorstein Jørgensen

Åse Hansen Indrevoll

Silje Joakimsen

Nikolai Haakseth, ungdomsrepresentant

 

Område 2: Finnsnes lokalråd

I avklaringsprosess.

 

Område 3: Gibostad skolekrets lokalråd

I avklaringsprosess i samarbeid med Lysnes grendelag og Gibostad grendelag.

 

Område 4: Nord-Senja lokalråd

Leder: Susanne Johnsen, Husøy, e-post denlilleperle@gmail.com

  Medlemmer:

  Egil Johansen, Botnhamn

  Hugo Reisertsen, Senjahopen

  Tonje Sørensen, Fjordgård

  Linda Tjosås, Mefjordvær

  Ungdomsrepresentant:

  Sander Tøllefsen

  Vararepresentanter: 

  Stina Uteng

  Frode Tøllefsen

  Heidi Jacobsen 

  Ove Strand

  Rune Benjaminsen

 

Område 5: Yttersida Senja lokalråd

Leder: Sarah Hansen, Skaland, mobil 473 71 028, e-post sjo-han@online.no

  Medlemmer:

 Geir Svendsen, Ersfjord

 Trond-Kjetil Abelsen, Skaland

 Sekretær Eva Kristiansen, Torsken

 Vidkun Wilsgård, Torsken

 Ungdomsrepresentant:  

 Sander Svendsen, Ersfjord

 Vararepresentanter:

 Helmi Wang, Kjæsvika

 Lars Vik, Gryllefjord

 

Område 6: Søndre Torsken lokalråd

 Leder:

 Hans Peder Pedersen, Sifjord,   mobil  906 18 018 og                               e-post hp-peder@online.no

 Medlemmer:

 Leif Einar Thomassen (leder av   Grunnfarnes bygdelag)

 Monica Almestad, Medby

 Arnulf Anderssen, Medby

 Solveig Flakstad (leder av Bygdelaget   Utsyn, Flakstadvåg)

 Knut Børge Arnesen (leder av BL   Framsyn/Sifjord vel)

 Halgeir Knutsen (leder av Bygdelaget   Samhold)

 Ungdomsrepresentant: Avklares

 Vararepresentanter:

 Ingen valgt.

 

Område 7: Sør-Senja lokalråd

31.05.22 I avklaringsprosess. Etter folkemøte om arealplan på Rødsand 31. mai, kom det fram stort engasjement for å få på plass Sør-Senja lokalråd.

Vi jobber derfor videre nå i høst, med kontaktene fra folkemøtet som dekker hele området, for å arr. et åpent etableringsmøte. 

 

Område 8: Indre Senja lokalråd

Leder:

Otto Jakobsen, mobil 907 99 750 og e-post jakobsen.otto@gmail.com

Nestleder:

Chris-David Edwards

Sekretær:

Laila-Beate Thomassen Paulsen

Medlemmer:

John Hansen

Ann Kristin Hansen

Linn Olsen

Sverre  A. Pedersen

Thomas Strøm Sørensen

Gunnar Klemetsen

 

Lokalutvalg med grunnkretser