Vi vil ha dine innspill- hjelp kommunen lage planer innen natur, friluftsliv, idrett og kultur

Vi vil ha dine innspill- hjelp kommunen lage planer innen natur, friluftsliv, idrett og kultur

Senja kommune starter våren 2021 opp arbeid med flere planer innen innen natur, friluftsliv, idrett og kultur. For å kunne lage planene trenger vi innspill og hjelp fra våre innbyggere. 

Planene skal gi retning for hvordan kommunen skal forvalte og satse innen disse områdene de neste årene. Det er politikerne i kommunestyret som til slutt bestemmer hvordan planene blir, men før det skal innbyggerne ha mulighet til å være med å forme planene. 

Under finner du lenke til hver enkelt plan det ønskes innspill til, med litt informasjon om hver plan. Du finner også en egen lenke for å gå rett til innsending av innspill. Frist for innspill er 1. august 2021. 

Innspill kan du gi ved å sende brev eller e-post til kommunen, eller du kan sende det inn via denne nettsiden som elektronisk skjema. 

Sektorplanen er en tematisk plan som beskriver mål, satsingsområder og tiltak innenfor fagfeltet. Sektorplanen har en fireårig handlingsdel, som rulleres annethvert år.

Målet med å lage en plan for friluftslivets ferdselsårer er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre et attraktivt tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. Planen skal systematisere, målrette og effektivisere arbeidet med friluftslivets ferdselsårer. 

En kulturminneplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturminner og kulturmiljøer, og inneholder en plan for forvaltningen av disse. Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturminner en vil ta vare på i framtiden.

Naturmangfold omfatter både biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold. Det kan være enkeltarter, viktige leveområder for mange arter (naturtyper), landskap som myr, vann, kløfter eller geologiske forhold som endemorener eller mineralforekomster.

De fire tidligere kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har kartlagt og verdisatt viktige friluftslivsområder hver for seg. Etter sammenslåing til Senja kommune skal kartleggingen revideres for å gi et helhetlig datasett for den nye kommunen. Oppdatering av datasettet vil være en del av det innledende arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel for Senja kommune.