Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Innspill til Kommunedelplan for naturmangfold

Innspill til Kommunedelplan for naturmangfold

Naturmangfold omfatter både biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold. Det kan være enkeltarter, viktige leveområder for mange arter (naturtyper), landskap som myr, vann, kløfter eller geologiske forhold som endemorener eller mineralforekomster.

Naturmangfold er også viktig i områder hvor menneske og natur har virket sammen, og slike steder er også viktige kulturminner. Du kan lese mer om planarbeidet i planprogrammet i lenken under: 

Planprogram kommunedelplan naturmangfold (PDF, 3 MB)

Kom med innspill til planen

Når kommunen nå skal lage kommunedelplan for naturmangfold trenger vi innspill fra innbyggerne. Noen eksempler på hva vi ønsker innspill på er:

  • Lokaliteter med sjeldne arter, både planter, trær og dyr.
  • Lokaliteter som er viktige områder for fugl og dyr, for eksempel: beiteområder, hekkeområder, spillplasser, kalvingsområder eller mytingsområder.
  • Fra havet ønsker vi spesielt innspill på områder med koraller og rugelbunn
  • Landskap – særegne eller viktige landskap som for eksempel: gammel skog, urørte myrer , lynghei. 
  • Geologiske forhold som for eksempel lokaliteter med geologisk særpreg, eller viktige funn.
  • Lokaliteter med spredning av uønskede, skadelige arter for eksempel: tromsøpalme, kjempespringfrø, parkslirekne, brunsnegl, hagelupin. Se Artsdatabanken i lenken under, for oversikt over fremmedarter.
  • Kulturpåvirket natur/landskap: områder som er høstet eller beitet i tidligere tider og der man finner naturspor etter tidligere aktivitet: kystlynghei, slåttemyr, utmarksslått.

Artsdatabanken - Fremmedartslista 

Hvordan levere innspill

Innspill kan sendes som brev, e-post eller elektronisk skjema, og merkes med «naturmangfold». Vi ønsker oss gjerne bilder og gode beskrivelser av området innspillet gjelder, som kan sendes som vedlegg til innspillet.

I lenken under kan du lese om hvordan innspilles sendes inn, og eventuelt sende det direkte på elektronisk skjema: 

Senja kommune - Send inn ditt innspill

Frist for innspill er 1. august 2021. 

Registrering av observasjoner 

Vi ønsker også at man benytter nettsiden artsobservasjoner til å registrere observasjon av arter. Det finner du i lenken under. På Nordatlas.no i lenken under finner du noe av det som så langt er registret i Senja kommune. 

Artsobservasjoner - Registrering

Nordatlas.no - Observasjoner Senja