Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Innspill til Sektorplan for idrett , friluftsliv og kultur

Innspill til Sektorplan for idrett , friluftsliv og kultur

Sektorplanen er en tematisk plan som beskriver mål, satsingsområder og tiltak innenfor fagfeltet. Sektorplanen har en fireårig handlingsdel, som rulleres annethvert år.

De fire tidligere Senjakommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy har hatt ulike planverk innen fagfeltet. Etter sammenslåing til Senja kommune skal det utformes en helhetlig plan. 

I henhold til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” (V-0732 B) er det et krav om at idrettsanlegg det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Det ønskes innspill på:

  • Forslag til økt/bedre samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor 
  • Tiltak som stimulerer og tilrettelegger for økt friluftsliv og fysisk aktivitet, både i nærområder og ellers i kommunen. 
  • Bygging og rehabilitering/modernisering av anlegg (idretts-, nærmiljø-, lokale kulturbygg og friluftslivsanlegg) 

Det er viktig at lag og foreninger som har planer om anleggsutbygging/rehabilitering av idrettsanlegg, nærmiljøanlegg, friluftslivsanlegg og lokale kulturbygg melder dette inn til Senja kommune. Denne oversikten vil sammen med godkjent spillemiddelsøknad kunne danne grunnlaget for plass i kommunal anleggsplan og prioritering opp mot spillemiddelordningen.

  • Forslag/ønsker om sikring av arealer til fysisk aktivitet 
  • Forslag på plassering «dagsturhytter» 
  • Innspill om tilrettelegging av statlige sikrede friluftsområder
  • Det ønskes innspill fra skoler vedr. behov av nye anlegg for fysisk aktivitet samt rehabiliteringsbehov av eksisterende (idrettsanlegg, nærmiljøanlegg).
  • Tiltak som stimulerer til økt kulturaktivitet 

Innspill fra sang, teater og musikkfeltet- kor, korps, samspill og revygrupper, etc.

  • Innspill vedrørende tilrettelegging av rekreasjonsløyper scooter, hundekjøringstraseer, løyper/stier, topptur, kajakk, sykkelløyper etc.

Hvordan levere innspill

Innspill kan sendes som brev, e-post eller elektronisk skjema, og merkes med «Plan idrett, friluftsliv og kultur».

I lenken under kan du lese om hvordan innspilles sendes inn, og eventuelt sende det direkte på elektronisk skjema: 

Senja kommune - Send inn ditt innspill

Frist for innspill er 1. august 2021.