Om planer og høringer

Om planer og høringer

Kommunen legger planer for utvikling av samfunnet og hvordan kommunens arealer skal forvaltes. Disse planene skal befolkningen, spesielt de som er særlig berørt, ha mulighet til å komme med innspill og tilbakemeldinger på.

Hvem kan delta?

I høringer om kommuneplaner, reguleringsplaner og planer for bebyggelse er det lovpålagt å gi de berørte eller de som har interesser i saken mulighet til å uttale seg.

Også i saker hvor det ikke er lovpålagt med høringer, enten de er foreslått fra politikerne eller fra kommunens administrasjon, kan legges ut på høring. Da er den i utgangspunktet åpen for alle, men spesielt berørte parter kan oppfordres til å komme med uttalelse.

Hvordan uttaler man seg?

Kommunen varsler om lovpålagte høringer i lokalavisa, mens du her på nettsiden finner en oversikt over alle typer planer kommunen legger til offentlig høring.

Du kan gi din høringsuttalelse på e-post eller sende den i posten. Høringsuttalelser blir journalført og ligger på kommunens postliste på nettsidene.

Når fristen for uttalelser er gått ut lages et sammendrag som rådmannen har med i grunnlaget for forslag til vedtak. I ikke lovpålagte høringer kan det lages en oppsummering av uttalelsene.

Endelige vedtak og mulighet til å klage i de lovpålagte plansakene annonseres i avisa. På våre nettsider finner du vedtak for alle typer plansaker, og oversikt over de som er gjeldene.

Aktuelle planer på - Senja kommune

Vedtatte og gjeldende planer - Senja kommune

Kontakt

E-post: post@senja.kommune.no

Adresse:
Senja kommune
Pb. 602
9306 Finnsnes