Om planer og høringer

Kommunen lager planer for utvikling av samfunnet og hvordan kommunens arealer skal forvaltes. Disse planene skal befolkningen, spesielt de som er særlig berørt, ha mulighet til å komme med innspill og tilbakemeldinger på.

Hva planlegger vi og hvorfor?

Arealplaner forteller hvor og hvordan vi skal planlegge, bebygge eller ta i bruk et område. Planen brukes til å bestemme hvilket formål et område skal ha, det vil si hva det skal brukes til. Planleggingen handler om forvaltning av arealer, altså hvor vi kan bygge og hvor vi ikke bør bygge, for å kunne sikre et trygt og bærekraftig samfunn.

Hvilke plantyper finnes?

Kommuneplanen utarbeides av kommunen og er en overordnet plan som gjelder for hele kommunen. Kommunedelplan utarbeides også av kommunen og er en plan for et areal hvor det er behov for mer detaljerte planer. Områderegulering lages av kommunen og styrer hva som kan utvikles i et større område. Detaljregulering gjelder for mindre områder og enkelte tomter og skal følge bestemmelsene i områderegulering. 

Hvem kan utarbeide planer?

Det er plan- og bygningsloven som bestemmer hvordan planleggingen skal gjøres.  Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering. For å få behandlet plansaker, må det betales et gebyr. Planforslaget må utarbeides av fagkyndige og skal vedtas av kommunestyret.
Det er kommuneadministrasjonen som utarbeider kommunale planer og som behandler private planforslag. Til slutt er det kommunestyret som avgjør om en plan skal vedtas eller ikke.

Hva betyr varsel om planoppstart?

Når planoppstart varsles betyr det at aktøren, som kalles forslagsstiller, og kommunen har blitt enige om at en planprosess kan starte. Planprosessen kan også være i regi av kommunen selv. Alle berørte og/eller de som har interesser i saken blir tilskrevet og får mulighet til å uttale seg. Planoppstart blir offentliggjort på kommunens nettside og med annonse i lokalavisa.

Hvem kan delta i høringer?

I høringer om kommuneplaner, reguleringsplaner og planer for bebyggelse er det lovpålagt å gi de berørte eller de som har interesser i saken mulighet til å uttale seg.

Også saker hvor det ikke er lovpålagt med høringer, enten de er foreslått fra politikerne eller fra kommunens administrasjon, kan legges ut på høring.
Da er høringen i utgangspunktet åpen for alle, men spesielt berørte parter kan oppfordres til å komme med uttalelse.

Hvordan uttaler man seg?

Du kan gi din høringsuttalelse på e-post eller sende den i posten. Høringsuttalelser blir journalført og ligger på kommunens postliste på nettsidene.
Når fristen for uttalelser er gått ut lages et sammendrag som rådmannen har med i grunnlaget for forslag til vedtak. Sammendraget blir også registrert på den aktuelle plan i kommunens planregister.

Endelige vedtak og informasjon om mulighet til å klage på de lovpålagte plansakene annonseres i avisa og kunngjøres på Senja kommune sin nettside (se link nedenfor).

Hvor finner jeg planer under utarbeidelse?

Alle pågående planprosesser er tilgjengelig i vårt digitale planregister.
Hva som er tilgjengelig i planregisteret er avhengig av hvor langt planprosessen er kommet, men for planer utlagt på høring og offentlig ettersyn er alle høringsdokumenter, saksdokumenter og andre utarbeida plandokumenter registrert.

Alle pågående planprosesser - Planregister

Omriss pågående planprosesser detaljreguleringer - Kommunekart

Omriss pågående planprosesser kommuneplaner - Kommunekart 

Alle planer som legges ut til høring og offentlig ettersyn kunngjøres på en samleside for alle kunngjøringer fra Senja kommune. Planoppstart for kommunale planer varsles også her.

Kunngjøringer fra Senja kommune

Kontakt

E-post: 
post@senja.kommune.no

Adresse:
Senja kommune
Pb. 602
9306 Finnsnes