Vedtatte og gjeldende planer

Vedtatte og gjeldende planer

Her blir du informert om vedtatte planer, planregisteret, om høringer og ytterligere informasjon om dine muligheter for å påvirke. Planene beskriver hvordan arealet i Senja kommune skal brukes, og hvordan kommunen skal styres. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Samfunnsdelen beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen har definert. Kommuneplanens samfunnsdel er et styringsdokument for kommunens prioriteringer. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 med planvedtak og oppsummerte høringsmerknader - Senja kommune (PDF, 11 MB)

Kommuneplanens arealdel for land og sjøområder

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene. Når områder skal planlegges mer i detalj lages det reguleringsplaner.

Vedtatte kommuneplaner med kart og bestemmelser er arkivert i vårt digitale planregister. I tillegg vises plankartene i vår kartløsning kommunekart.com.

  • Vi anbefaler at du bruker planregisteret når du skal finne arealplanstatus for en eiendom da grensesnittet er mer brukervennlig.
  • Kommunekart.com viser alle plandata i hele Senja kommune, mens hvis du benytter planregisteret får du frem akkurat den planen som gjelder for oppsøkt eiendom.

Vedtatte kommuneplaner i planregisteret - Senja kommune

Merk: Ved å benytte denne linken får du kun opp gjeldende kommuneplaner.

Hva er reguleringsplaner

Reguleringsplaner bestemmer hva områder kan brukes til, og hva som kan bygges der. Områderegulering lages av kommunen og styrer hva som kan utvikles i et større område. Detaljregulering gjelder for mindre områder og enkelte tomter, og den skal følge bestemmelsene i områdereguleringsplaner. 

Hvordan kan du gi innspill

Alle kan foreslå detaljregulering. For å få behandlet plansaker, må du betale et gebyr.

Alle reguleringsplaner er åpen for innspill ved oppstart og ved høring når det er behandlet. Det kan du lese mer om her

Aktuelle reguleringsplaner som er på høring - Senja kommune

Alle gjeldende arealplaner i kart og planregister

Alle vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner er tilgjengelig i kommunens kartløsning:

Planregister, forsiden - Senja kommune

Planregister med vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner - Senja kommune

Vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner - Kommunekart

Veileder for oppslag i planregisteret - Senja kommune (PDF, 3 MB)

Andre planer, strategier og regler

I tillegg til kommunens arealer styres også vårt arbeid og tjenester av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter:

Planer, strategier, reglement og forskrifter - Senja kommune

Eierskapsmelding 2021 - Senja kommune (PDF, 1007 kB)

Oversikt over politiske og administrative styringsdokumenter - Senja kommune

Nyheter