Gjeldende planer

Gjeldende planer

I oversikten under finner du gjeldende planer som beskriver hvordan arealet i Senja kommune skal brukes, og hvordan kommunen skal styres. 

Kommuneplaner

Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver muligheter, satsingsområder og utfordringer kommunen har definert. Kommuneplanens samfunnsdel er et styringdokument for kommunens prioriteringer. Under finner du gjeldende kommuneplans samfunnsdel. 

Arealdelen av kommuneplanen inneholder hovedtrekk for hvordan arealene skal brukes, og hva som gjelder av regler for bruk av arealene. Når områder skal planlegges mer i detalj lages det reguleringsplaner.

Senja kommunes arealdel av kommuneplanen kan sees i vår kartløsning, kommunekart.com, se lenken under. Der vises også gjeldende reguleringsplaner. I løsningen kan du søke på adresse i søkefeltet øverst til venstre. Du vil da få opp en meny på høyre side. Nederst i menyen finner du lenke til plandokumentene for den aktuelle eiendommen, merket som "Webplan". 
 

Sjøområder

Senja kommunes planer for sjøområder er foreløpig ikke klar og tilgjengelig i kartløsningen. Under finner du derfor lenke til gjeldende kystsoneplaner i de tidligere kommunene som nå er sammenslått til Senja kommune. 
 
 
 
 

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner bestemmer hva områder kan brukes til, og hva som kan bygges der. Områderegulering lages av kommunen og styrer hva som kan utvikles i et større område. Detaljregulering gjelder for mindre områder og enkelte tomter, og den skal følge bestemmelsene i områdereguleringsplaner. 

Alle kan foreslå detaljregulering. For å få behandlet plansaker, må du betale et gebyr. Alle reguleringsplaner er åpen for innspill ved oppstart og ved høring når det er behandlet, det kan du lese mer om her. Reguleringsplaner som er på høring finner du i vår oversikt over aktuelle kunngjøringer og høringer. 

Vedtatte reguleringsplaner med kart og bestemmelser vises i vår kartløsning, kommunekart.com, som du finner i lenken under. I løsningen kan du søke på adresse i søkefeltet øverst til venstre. Du vil da få opp en meny på høyre side. Nederst i menyen finner du lenke til plandokumentene for den aktuelle eiendommen, merket som "Webplan".

Kommunekart.com - Senja kommune

Andre planer, strategier og regler

I tillegg til kommunens arealer styres også vårt arbeid og tjenester av politisk vedtatte strategier, planer, regler og forskrifter. Trykk på denne lenken for å få en oversikt over politiske og administrative styringsdokumenter for Senja kommune.