Beredskap i Senja kommune

Beredskap i Senja kommune

Kommunen har ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor vårt geografiske område. Kommunen skal arbeids for å ha gode rutiner for krisehåndterings og skal i beredskapssituasjoner bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. 

Beredskapsplan og risikoanalyse

For å være forberedt på kriser som kan ramme oss, lager kommunen analyser og planer for håndtering av risiko og sårbarhet. Disse planene er grunnleggende for kommunens forebyggende arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. 

I tillegg til en overordnet beredskapsplan og en helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse, har eller utvikler kommunen flere delplaner innen beredskap.

Overordnet beredskapsplan

Atomberedskapsplan  Senja og Sørreisa kommune (PDF, 264 kB)

Plan for oppbevaring og utdeling av jod Senja kommune (PDF, 3 MB)

Beredskapsplan samferdsel

Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse

Øvrige sentrale planer og styringsdokumenter

Kommunens kriseledelse 

Mindre hendelser og uhell håndteres av kommunen av den avdelingen som har ansvar for det hendelsen gjelder. Ved større kriser og hendelser trer kommunens kriseledelse inn for overordnet koordinering. Leder av kommunens kriseledelse er rådmannen. 

Kommunens kriseledelse kan kontaktes på e-postadressen: beredskap@senja.kommune.no

Kommunens psykososiale kriseteam

Psykososialt kriseteam gir hjelp ved kriser, ulykker og katastrofer i kommunen. Teamet trer inn når omfanget av hendelsen er så stor at det ordinære helseapparatet ikke kan håndtere det alene. 
Det er politiet, legevakt og kommunens kriseledelse som ber psykososialt kriseteam tre inn når det er behov for det.

Psykososialt kriseteams arbeid

Tilfluktsrom

Tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmenheten. I en beredskapssituasjon kan personer i området søke vern i et tilfluktsrom. Norske kommuner eier og vedlikeholder offentlige tilfluktsrom. Du finner en oversikt på Sivilforsvarets nettsider i lenken under. I tillegg finner det ofte tilfluktsrom i private større bygg, som kontor- og næringslokaler.

Sivilforsvaret.no - Tilfluktsrom