Framdrift og framkommelighet på Mefjordveien  

Framdrift og framkommelighet på Mefjordveien  

- Vi ønsker å gi en mer forutsigbarhet for innbyggerne i Senja, for når Mefjordveien midlertidig stenges under arbeidet med Skjæreggelva og Svartholla skredoverbygg, sier Hugo Spansvoll, byggeleder i Samferdselsdivisjonen, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Entreprenøren har fått rutine på stenging i forbindelse med sluttfasen av entreprisen på Svartholla, og kunngjør hvilke dager som blir aktuelle og stenge og cirka tidspunkt.

Vegtrafikksentralen vil være informert og informerer via sine kanaler til publikum. 

Legger til rette for fri ferdsel

Fylkeskommunen har lagt til rette for fri ferdsel som følger: 

  • i tider på dagen der pendling morgen og ettermiddag foregår, ellers på dagen må det påregnes litt venting
  • tidspunkt for kollektivtrafikk
  • ved trailertransport. Entreprenøren har kontaktperson ved Nergård konsernet, for opplysninger vedr. når dette inntreffer
  • for blålysetatene  

Årsaker til midlertidig stenging 

  • Støp i tak mellom nytt skredoverbygg tunellportal og eksisterende skredoverbygg.
  • Ved støp over offentlig veg skal veien stenges av sikkerhetsmessig grunner, og dette kan ta opptil 2 timer pr. sted og i samråd med Nergård as.
  • Støp over siste del av takelementene kan ta opptil 5 timers stenging. Varsel vil komme i forkant.
  • Rive forskalingen i tak over veg, tunellportal og eksisterende skredoverbygg. Her planlegges det riving på tidspunkt av dag med lite trafikk.
  • Ved uforutsette hendelser som entreprenøren ikke har planlagt.
  • Når det gjelder reetablering av høyspent, så er det uklart hva dette vil medføre av stenging. Høyspentlinjen er på utsiden av veien og derfor må veien trolig ikke stenges. I tilfelle vil dette bli varslet av Arva Nett. 

Ingen framdrift uten stenging

Arbeidene på Skjæreggelva er sluttført midlertidig, siste finpuss foretas til våren.  

- Noe etterarbeide kan vi regne med til våren. Entreprenøren er prisgitt til enhver tid eventuelle ras av ulik karakter, og arbeid kan bli midlertidig stanset, sier Hugo Spansvoll, byggeleder i Samferdselsdivisjonen, Troms og Finnmark fylkeskommune.  

Det vil fortsatt være en del anleggstrafikk på veien, hvor entreprenøren fyller opp masser bak vegg skredoverbygg, samt masser over tak, presiserer Spansvoll.

Disse massene er midlertidig deponert på ulike steder ved Svartholla. 

- Uten stenging av denne vegstrekningen, hadde vi ikke kommet så langt som vi er i dag, sier byggelederen.

Får en tryggere vei

Det å kunne arbeide på veg/anlegg under stenging, gjør at entreprenøren kan arbeide på flere steder samtidig, og dermed utføre fremdriften mer effektivt og smidig, forklarer Hugo Spansvoll .

Samtidig unngår vi eventuelle uønskede hendelser. 

- Som byggherre ser vi fram til at dette veistrekket åpnes igjen, som en tryggere farbar vei for alle veifarende på Senja, avslutter byggelederen. 

Tidligere info om arbeidet

Stenging av Fv. 862 Mefjordveien, Svarthollatunellen 21. juni - 1. november - Senja kommune

Stenging av Fv. 862 Mefjordveien, Svarthollatunellen 2.-7. juni, hele døgnet - Senja kommune

Sterkt forbedrede bussruter - Senja kommune

Trafikkavvikling på Senja - Senja kommune