Høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Lysnesodden, PID 202104 – Frist 24. juni

Høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Lysnesodden, PID 202104 – Frist 24. juni

Hensikten med detaljreguleringen, er å regulere arealer for landbase med kaianlegg knyttet til drift av nærliggende oppdrettsanlegg.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Lysnesodden, Plan ID 2021 04 ut til offentlig ettersyn og høring etter behandling i utvalg for samfunnsutvikling, sak 60/2022, den 28.04.2022.

Saksdokumenter

Detaljregulering Lysnesodden, samt saksutredning og saksprotokoll UFS-sak 60/2022 og andre relevante plandokumenter er tilgjengelig:

Alle saksdokumenter finner du her

Merknadsfrist

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «Detaljregulering Lysnesodden, sak nr. 2021/350» og sendes til: post@senja.kommune.no eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Merknads- og høringsfrist er satt til 24.06.2022