Høring på Lokal forskrift for fastsetting av gebyrer etter eierseksjonslov og matrikkellov - FRIST 31. august 2024

Forskriften regulerer innretningen på gebyrene etter eierseksjonslov- og matrikkellov. Med innretning menes gebyrenes fordeling mellom de ulike sakstypene som følger av lovverket.
Forskriften beskriver prinsippene for gebyrene etter dette lovverket.

Hjemmelen for gebyrer etter eierseksjonslov og matrikkellov følger direkte av bestemmelser i den enkelte loven og skal følge selvkostprinsippet.
  
Hensikten med ny gebyrforskrift er en bedre tilpassing til de kravene som følger av selvkostbestemmelsene. 

I forslaget til ny forskrift foreslås det en oppsplitting i en fastkostnad og en mengdekostnad, dette i motsetning til tidligere forskrifter som i større grad enten baserte seg på fastpris eller oppmålt areal. 

Høringsinnspill og frist

Eventuelle innspill til forskriften merkes «Sak 2024/6789» og sendes til post@senja.kommune.no  eller per post til Senja kommune, postboks 602, 9306 Finnsnes.

Høringsfrist er 31. august 2024.
 

Høringsdokumenter