Kommunikasjonsplan for Senja kommune 2022-2025

Kommunikasjonsplan for Senja kommune 2022-2025

Kommunikasjonsplanen for Senja kommune bygger oppunder Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, med overordnede mål, tiltak, verdier og visjon for Senja kommune.

Planen er et verktøy for administrasjonen i Senja kommune, i informasjons- og kommunikasjonsarbeidet vårt.

I prosessen med kartlegging og avklaring av behov i arbeidet med å lage kommunikasjonsplanen, var planen på høring og forankring hos hovedtillitsvalgte og ledere i organisasjonen.

Underbygger kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Senja kommune sin kommunikasjonsplan underbygger kommunen sin overordnede strategi i Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032, som er Senja kommune sin strategi for å møte framtidens utfordringer.

  • Samfunnsdelen legger de overordnede og langsiktige strategiene for hvordan vi ønsker å utvikle samfunnet vårt, våre mål, verdier og visjon. Den gjenspeiler samfunnsendringer, utfordringer, muligheter og forventninger, og ut ifra dette skaper vi et ønsket bilde av Senja kommune i 2032. 

Senja kommune har en viktig rolle i påvirkningen av innbyggernes holdninger og handlinger, i forhold til tjenestene kommunen leverer og hvordan kommunen skal utvikle seg.

Senja kommunes så dagens lys

Som kommune ble fire daværende kommuner – Tranøy, Torsken, Berg og Lenvik – slått sammen januar 2020. I mars samme år ble vi – på linje med resten av verden – fram til våren 2022, rammet av Covid-19-pandemien og kommunen ble satt i krisehåndteringsmodus.

Vi har derfor fra 2022 behov for å bygge omdømmet vårt, posisjonere oss som én kommune og formidle at Senjaregionen er et godt sted å leve hele livet.

Hvordan bygge omdømme

Dette gjør vi blant annet gjennom å formidle de gode historiene våre og folkene bak tjenestene, i samhandling med innbyggerne.

Samtidig skal vi ikke underkommunisere det som ikke går bra eller konsekvensen av det; Vi forteller om utfordringene og er framoverlent på hva vi gjør for å forbedre og utvikle, iht. de planer og mål vi har for de tjenestene vi leverer. Det ene utelukker med andre ord ikke det andre.

  • Omdømmet vårt er summen av de holdninger som interessentene har til Senja kommune. Kommunikasjon er et viktig strategisk virkemiddel, for å påvirke omdømmet positivt og bygge tillit.
  • Med et godt omdømme hos interessentene, er det lettere å få tillit når en krise skjer. Det er derfor viktig å kjenne til oppfatningen som interessentene har til oss.

Tillit og troverdighet gjør påvirkning og endring i brukeradferd enklere.

God kommunikasjon er viktig

Vår oppgave er å informere og påvirke interessentene våre, slik at de forstår og tar ansvar for at «kommunen er innbyggerne og visa versa»; Vi må jobbe sammen om vi skal nå målene i Kommuneplanens samfunnsdel.

Ett av våre viktigste strategiske virkemidler for å lykkes med å nå målene våre, er målrettet strategisk kommunikasjon sammen med rause og framoverlente ansatte som leverer tjenestene i samhandling med interessentene våre, samt bærekraftig ressursutnyttelse i alle deler av samfunnet vårt.

  • God kommunikasjon og «orden i eget hus» betyr verdibasert organisasjonskultur, god intern kommunikasjon og et trygt arbeidsmiljø og internkontroll på tjenesteleveranser, forvaltning og økonomi.
  • God kommunikasjon bidrar til at vi kan være i forkant i forhold til potensielle negative saker, og som igjen signaliserer kontroll og oversikt.

Hva består kommunikasjonsplanen av

I denne planen legger vi fram hva omdømme er, hvem vi ønsker å nå, hvordan strategisk kommunikasjon kan bidra til å nå målene våre, kommunikasjonsstrategi- og prinsipper, suksesskriterier og hva vi vil underbygge og oppnå.

Vi har også laget en kortversjon i form av en Kommunikasjonsplakat for alle medarbeidere og en Kommunikasjonsveiledning for ledere for perioden som går mer i detalj innen ulike deler av kommunikasjonsplanen, og kvalitetssikrer en årlig handlingsplan med aktiviteter for kommunikasjon per år.

Senja kommunes kommunikasjonsplan 2022-2025 (PDF, 372 kB)