Kunngjøring av fastsatt planprogram og overordnet arealstrategi for Kommuneplanens arealdel, PID 202103 og 202108

Kunngjøring av fastsatt planprogram og overordnet arealstrategi for Kommuneplanens arealdel, PID 202103 og 202108

Senja kommunestyre vedtok “planprogram og overordnet arealstrategi for kommuneplanens arealdel”, planID 202103 og 202108 i sak 70/2022, den 30/6-2022. 

Om planprogram: 

Hensikten med planprogram er å styrke den innledende fasen av planarbeidet. Det skal legges til rette for en bred og åpen diskusjon om hvilke premisser som skal være styrende for planarbeidet. Å klargjøre behovet for utredninger er en sentral del av arbeidet med planprogrammet.   

Om arealstrategi:  

I samme sak har vedtok kommunestyret en overordnet arealstrategi for Senja kommune. I arealstrategien legges politiske føringer for hvordan målsetningene fastsatt i samfunnsdelen skal gjenspeiles i kommuneplanens arealdel og andre relevante kommunale planer. Kommunens overordnete arealstrategi skal svare opp forventet utvikling, f.eks. knyttet til prognostisert befolkningsutvikling og trender i næringslivet. Arealstrategien er også et verktøy som brukes i vurderingen av om innspill til endret arealbruk kan innarbeides i ny arealdel for Senja kommune eller ikke. 

Last ned vedtatt planprogram med overordnet arealstrategi ved å klikke på bildet under:

 

Planprogram med overordnet arealstrategi, vedtatt i Kommunestyret i sak 70/2022 den 30/6-2022.