Kunngjøring av vedtatt plan Slåttebakken nordlysobservatorium

Kunngjøring av vedtatt plan Slåttebakken nordlysobservatorium

Senja kommunestyre vedtok “Privat detaljregulering for Slåttebakken nordlysobservatorium”, planID 202001 i sak 86/2022, den 22/9-2022. Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages, og må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøring i lokalavisa.

Om planen: 

Planområdet omfatter eiendom gårdsnummer 118 bruksnummer. 12, med flere, og planforslaget legger til rette for turist- og fritidsformål.

Privat detaljregulering Slåttebakken nordlysobservatorium, vedtatt plankart.  

Frist for klage på vedtak 

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra kunngjøring i lokalavisa.
Klagen merkes med «Privat detaljregulering Slåttebakken nordlysobservatorium, ref. 2020/1419» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no  eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes. 

Planvedtak

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. 

Plandokumenter 

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune