Penger til tilbud for barn og unge – søknadsfrist

Penger til tilbud for barn og unge – søknadsfrist

Har du en ide om tilbud eller prosjekt for barn og unge i Senja kommune? Da kan penger som Barn- og unges kommunestyre disponerer komme godt med.

Det skal snart deles ut 100.000 kroner som Barn- og unges kommunestyre i Senja disponerer. Pengene kan gis til tiltak og prosjekter som ikke bare er for barn og unge, men også med barn og unge. Det betyr at de selv skal være med i planlegging og gjennomføring.

Frist for å søke om penger er 21.februar 2020. Søknaden må oppfylle kriteriene under for å bli vurdert. Ferdig søknad sendes til: post@senja.kommune.no

Kriterier for å søke

Lenvik kommunestyre har i sak 148/15 gjort vedtak som videreføres i Senja kommune om at følgende kriterier skal legges til grunn for tildeling:

  1. Barn og unge selv må være hovedaktører i tiltaket eller prosjektet. Dette må dokumenteres dersom det er voksne som søker, bl.a. ved at søknaden også er underskrevet av representant for barn og unge. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil. Person over 18 år må stå som ansvarlig for tildelte midler.
  2. Kommunale virksomheter som skoler og barnehager kan ikke stå som søkere. Tiltak eller prosjekt knyttet til disse må søkes på av f.eks. elevråd eller foreldreutvalg, og det må ikke knyttes til ordinær drift av skolen eller barnehagen.
  3. Tiltak iverksatt av kommersielle aktører der hovedformålet er fortjeneste for vedkommende aktør, er ikke støtteberettiget selv om det er høy grad av barn- og ungdomsmedvirkning.
  4. Søknaden må inneholde følgende opplysninger:
  • Budsjett som også inneholder opplysninger om egenandel. Man kan ikke påregne at BUK-midlene kan fullfinansiere tiltak/prosjekt.
  • Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.
  • Navn på økonomisk ansvarlig.
  • Post- og e-postadresse, telefonnummer.
  • Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til.

Har du spørsmål om søknaden kan kommunens sjumilsstegskoordinator kontaktes på telefon: 92 20 17 79. Eller send e-post til: odd.fredriksen@senja.kommune.no