KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Søk om penger fra ekstra kommunalt næringsfond - Covid 19

Søk om penger fra ekstra kommunalt næringsfond - Covid 19

Troms og Finnmark fylkeskommune har tildelt Senja kommune 2.650.000 kroner fra krisepakke – fase 3 for 2020. Pengene skal gis til bedrifter, etablerere og næringsaktører for å tilrettelegge for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapninger. 

Covid-19- utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal legge tilrette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Tildelingskriterier er satt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Hvem kan søke om støtte?

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Betydning for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet skal vektlegges.

Vurdering av søknader

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. I hvor stor grad bedriftsrettet tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Hvordan søke?

Søknad skal sendes elektronisk og søknadsskjema registreres på nettsiden Regionalforvaltning, se lenken under: 

Regionalforvaltning.no

Søknadsportalen er åpen fra 20. juli. Søknader vil behandles fortløpende, og første tildelingsrunde blir behandlet i Senja formannskap 8. september.

Søknadsfrist for denne runden er 15. august 2020. 

Videre blir det en ordinær søknadsrunde 1. oktober, samtidig som ordinært næringsfond/havbruksfond, med behandling i formannskapet 20. oktober 2020.

Kontaktpersoner

Hege Vigstad, konstituert næringssjef. Telefon: 45 51 64 59. Epost: hege.vigstad@senja.kommune.no

Rikke Steiro, næringsrådgiver. Telefon: 92 48 91 38. Epost: rikke.steiro@senja.kommune.no