Søk om penger til aktivitetstilbud for og med barn og unge

Søk om penger til aktivitetstilbud for og med barn og unge

Barn- og unges kommunestyre deler ut 130 000 kroner i midler til aktivitetstilbud for unge. Lag, foreninger og folk med gode ideer til aktiviteter for barn og unge, kan søke om penger fra fondet. Frist for å søke i 2023 er 24. februar. 

Tiltak eller prosjekt som mottar midler fra Barn- og unges kommunestyre, BUK-fondet, skal ikke bare være for barn og unge, men også med barn og unge.

Det betyr at barn og unge skal være delaktig både i planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Kriterier for tildeling

Senja kommune har følgende kriterier som skal legges til grunn for tildeling:

  1. Barn og unge selv må være hovedaktører i tiltaket eller prosjektet. Dette må dokumenteres dersom det er voksne som søker, bl.a. ved at søknaden også er underskrevet av representant for barn og unge. Tiltaket/prosjektet må ha en rusfri profil. Person over 18 år må stå som ansvarlig for tildelte midler.
  2. Kommunale virksomheter som skoler og barnehager kan ikke stå som søkere. Tiltak eller prosjekt knyttet til disse må søkes på av f.eks. elevråd eller foreldreutvalg, og det må ikke knyttes til ordinær drift av skolen eller barnehagen.
  3. Tiltak iverksatt av kommersielle aktører der hovedformålet er fortjeneste for vedkommende aktør, er ikke støtteberettiget selv om det er høy grad av barn- og ungdomsmedvirkning.
  4. Søknaden  inneholde følgende opplysninger:
  5. Budsjett som også inneholder opplysninger om egenandel. Man kan ikke påregne at BUK-midlene kan fullfinansiere tiltak/prosjekt.
  6. Hvordan, og i hvilken grad barn og unge er involvert.
  7. Navn på økonomisk ansvarlig.
  8. Post- og e-postadresse, telefonnummer.
  9. Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til.

Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, blir dessverre ikke vurdert.

Send søknad

Søknaden sendes på e-post til: post@senja.kommune.no

Søknadsfrist for 2023 er 24. februar.

Ved spørsmål om søknaden kan rådgiver kontaktes på telefon: 96 62 53 34 eller på  epost: inger.lise.meyer.tollefsen@senja.kommune.no