Detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, Plan ID 5421 2021 05 - Offentlig ettersyn og høring

Detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, Plan ID 5421 2021 05 - Offentlig ettersyn og høring

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, Plan ID 202105 ut til offentlig ettersyn og høring etter behandling i utvalg for samfunnsutvikling, sak 35/2022, den 31.03.2022. Eiendommene gnr. 36 bnr. 75, 92, m.fl. inngår i aktuelt planforslag. Merknads- og høringsfrist er 19. mai 2022. 

Hensikten med detaljreguleringen er å utvide eksisterende næringsområde på ca. 32 daa til 49 daa totalt. Næringsområdet skal moderniseres, og med det legge til rette for en hurtigere utvikling og realisering av nybygg knyttet til primærproduksjonen samt nytt anlegg for marin bioprosessering.

Detaljregulering Kårvikhamn næringsområde samt saksutredning og saksprotokoll UFS-sak 35/2022.

Utsnitt plankart.

Merknads- og høringsfrist 

Eventuelle merknader til planforslagene merkes med «Detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, sak nr. 2020/39491»og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller via post til Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.  

Merknads- og høringsfrist er 19. mai 2022.

Saksdokumenter

 1. Saksprotokoll - Detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, Plan ID 202105 - Utlegging til offentlig ettersyn og høring (PDF, 80 kB)
 2. Saksutredning detaljregulering Kårvikhamn næringsområde (PDF, 7 MB)
 3. Planbeskrivelse 08.03.2022 (PDF, 3 MB)
 4. Plankart_08.03.2022 (PDF, 577 kB)
 5. NML-vurdering (PDF, 688 kB)
 6. ROS-vurdering_07032022 (PDF, 913 kB)
 7. Skjema til ROS (PDF, 372 kB)
 8. Geoteknisk rapport_07032022_Rambøll (PDF, 13 MB)
 9. Grunnundersøkelser 30062021_Rambøll (PDF, 8 MB)
 10. Uav.kontroll områdestailitet_08032022_Multiconsult (PDF, 618 kB)
 11. KU jordbruk (PDF, 2 MB)
 12. Kårvikhamn_bølgepåvirkning_04032022 (PDF, 795 kB)
 13. Rapport kulturminner (PDF, 5 MB)
 14. Rapport miljøtilstand (PDF, 6 MB)
 15. Planbestemmelser_08.03.2022 (PDF, 200 kB)
 16. Møtereferat_oppstartsmøte 18.02.2021 (PDF, 462 kB)
 17. Møtereferat_informasjonsmøte 08.03.2021 (PDF, 164 kB)
 18. Møtereferat_arbeidsmøte 03.05.2021 (PDF, 115 kB)
 19. Planforslag - Kårvikhamn næringsområde PID 202105 - Del 1-3 (PDF, 114 kB)