Status covid-19 mandag 17. januar | Uke 3

Antall smittede totalt uke 2: 85 | Antall smittede per uke 3: 12 | Antall vaksinerte uke 2: 482 | Antall vaksinerte i Senja kommune totalt: 1. dose o/16 år: 90,9 % | 2. dose o/16 år: 88,1 % | 3. dose o/18 år: 40,1 % 

Bestill time til test | Koronavaksinasjon | Smittesporingstelefon | Nyheter 

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning

Ny tildelingsrunde med kommunal kompensasjonsordning

Senja kommune har fått tildelt 1 231 000 kroner til kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Hensikten med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, som fortsatt er hardt rammet av pandemirelaterte utfordringer. Frist for å søke om midler er 12. januar 2022.

Her finner du søknadsskjema for kompensasjon - Frist 12.01.2022

Målet med ordningen er å sette Senja kommune raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Hensikten med den 6. tildelingen i Senja kommune, er å avhjelpe situasjonen for næringsliv som igjen rammes av nye smittevernstiltak.

Prioriterte innsatsområder

Tildelingen er gjort med bakgrunn i antall ansatte i serverings- og overnattingsvirksomheter og reisearrangører i 1. kvartal 2021.

På bakgrunn av dette legger Senja kommune følgende prioritering til grunn for tildelingen:

  • Reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen
  • Destinasjonsselskap og felles reiselivstiltak 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019 - ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18 - kan ikke tildeles støtte.

Klikk for stort bilde

Beregning av støtte

Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelige midler til fordeling.

Midlene tildeles med henvisning fra KMD til Prop. 195 S (2020-2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 og Prop.79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. KMD følger opp vedtaket til Stortinget 21.desember for nysaldert statsbudsjett 2021, Prop. 36 S (2021 - 2022).

Krav til dokumentasjon

Søknader skal fremmes gjennom det elektroniske søknadssystemet, og inneholde følgende:

  1. Egenerklæringsskjema og informasjon om tidligere mottatt offentlig støtte (skjema i søknadsmal)
  2. Egenerklæringsskjema om foretak i økonomiske vanskeligheter (skjema i søknadsmal)
  3. Beskrivelse av likviditetsmessige utfordringer i bedriften som følge av koronapandemien og nedstenging.
  4. Relevant dokumentasjon på inntektstap eller økte kostnader grunnet smitteverntiltak og nedstenging.  
  5. Erklæring fra autorisert regnskapsfører eller registrert revisor. For mindre bedrifter som fører regnskapet selv, kan egenerklæring legges ved.
  6. Virksomheten må ha minst en ansatt, og være registrert i foretaksregisteret eller enhetsregisteret, med adresse i Senja kommune.
  7. Hvis bedriften/søkeren er del av konsern må økonomiske forhold relatert til konsernet beskrives særskilt, herunder oppgi alle mottatte kontanttilskudd fra det offentlige (Stat, fylke, kommune og/eller Innovasjon Norge de tre siste år fra søknadsdato).

Kommunal behandling

Søknadsfrist: 12. januar 2022 - Vedtak 25. januar 2022.

Søknad sendes gjennom det elektroniske søknadssystemet.

Søknader saksbehandles av rådmannens stab v/næring. Rådmannen gir innstilling til formannskapet i Senja kommune, som fatter vedtak i saken 25. januar.

Vedtak blir gjort tilgjengelig i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Støttemottakere får utbetalt beløpet innen tre uker etter vedtak.

Senja kommune gjør oppmerksom på at i utgangspunktet vil opplysninger som gis i søknaden være offentlige etter offentlighetsloven.

Uriktige opplysninger medfører bortfall av hele eller deler av tilsagn og eventuelt krav om tilbakebetaling.

Statsstøtteregelverket

Nytt ved denne søknadsrunden er at den skal gjøres gjennom den nasjonale Notifiseringsordningen, dvs. at det er krav fra EØS/EFTA at tildelingen skal være transparent i forhold til støtteregelverket innen EU.

Dette betyr at bedrifter som tidligere har mottatt støtte innenfor området bagatellmessig støtte, uansett tilskuddsgiver, må oppgi all støtte de tre siste år fra søknadsdato.