KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Arrangementer, virksomheter og aktivitet - hva må holde stengt og avlyses?

Arrangementer, virksomheter og aktivitet - hva må holde stengt og avlyses?

For å hindre spredning av koronaviruset er det innført strenge tiltak. Mange arrangementer og virksomheter er stengt eller avlyst, og de som holder åpent eller gjennomfører aktivitet må følge krav. 

Gradvis gjenåpning

Tiltakene som er innført for å hindre spredning og opprettholde helse- og omsorgstjenester har hatt god effekt. Derfor har regjeringen bestemt at samfunnet gradvis skal gjenåpnes. Virksomheter som gjenåpner følger standarder for smittevern som utvikles. 

For å kunne gjenåpne er det ekstra viktig at vi også utenfor virksomhetene som gjenåpnes er nøye for å hindre smitte. Det er avgjørende at vi fortsetter å følge helsemyndighetenes råd om avstand, håndvask og å holde oss hjemme ved sykdom. 

Under finner du en oversikt over hva som gjelder for gjenåpninger av arrangementer og aktiviteter etterhvert som regjeringa åpner for det, og tilpasninger i Senja kommune.  

Arrangementer inntil 200 personer

For private sammenhenger er det åpnet for at maks 20 personer kan samles, forutsatt at man kan holde minst en meters avstand. Hver person teller som en, selv om man er en del av samme familie. Er man fra samme husstand kan man være nærmere enn 1 meter.

På offentlig sted er det fra 15. juni tillatt med arrangementer inntil 200 personer. Ved slike arrangementer skal det være en ansvarlig arrangør, og det skal også lages en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering.

Arrangøren må selv gjøre en risikovurdering og avgjøre hvordan kravene til gjennomføring skal overholdes og om det er forsvarlig å avholde arrangementet

 • Det skal være mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand. 
 • Det er arrangørs ansvar å sørge for nok plass til at krav til avstand kan overholdes. 
 • Ansvarlig arrangør skal ha oversikt over hvem som er tilstede. 
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene.
 • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet.|

Med arrangement menes:

 • Idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening.
 • Kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino.
 • Andre arrangementer, inkludert seminarer, varemesser, midlertidige markeder, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.

Med offentlig sted menes et sted bestemt for alminnelig ferdsel eller et sted der allmennheten ferdes.

For å lese flere detaljer om regler for arrangementer og drift av virksomheter, se lenken til regjeringas nettside under: 

Regjeringen.no - Arrangementer

Fra 15. juni er det også unntak fra en-metersregelen for personer undre 20 år som deltar på sommerskole, skoleavslutninger sommerleir , og andre skolelignende tilbud. 

På Folkehelseinstituttets nettsider kan du lese mer om regler og råd for planlegging og gjennomføring av arrangementer. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - arrangementer, samlinger og aktiviteter

Helsenorge har også gode råd for gjennomføring av feiringer, arrangementer og sammenkomster. De finner du på denne lenken: 

Helsenorge - arrangementer

Sjekkliste for arrangementer - med og uten alkoholservering

For alle offentlige arrangementer med inntil 200 personer skal det lages en plan for gjennomføring for å sikre god smittevernhåndtering. Arrangementer med skjenkebevilling skal i tillegg til generelle krav til smittevern også ha blant annet sitteplasser til alle gjester, bordservering, og plass nok til at alle holder 1 meter avstand.

For å lese mer om krav som stilles til arrangører, se Helsedirektoratets veileder i lenken under: 

Helsedirektoratet - arrangementer inntil 200

Fra lørdag 8. august innføres nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter kl 24.00, og konsumet av alkoholen må avsluttes senest 30 minutter etter dette. Dette gjelder alle serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling.

Fra og med 20. august skal også alle arrangementer med skjenkebevilling ha bordservering. 

For å gjøre det enklere å se til at alle krav følges har kommunen laget ei sjekkliste for arrangører. Den finner du i lenken under. Sjekklista kan brukes for alle arrangementer, både med og uten alkoholservering. 

Sjekkliste for godt smittevern ved arrangementer (PDF, 162 kB)

Arrangører som ønsker skjenkebevilling må ved søknad oppgi størrelse på lokale og antall gjester. I tillegg må plan som beskriver hvordan arrangøren sikrer punktene i sjekklista legges ved søknaden om skjenkebevilling. I lenkene under er søknadsskjema for skjenkebevillinger: 

Senja kommune - skjenkebevilling

Kultur og idrettsarrangementer

 • Alle festivaler og kultur- og idrettsarrangementer med over 500 deltakere er forbudt. Fra 15. juni åpnes det for arrangementer for opptil 200 personer.  Det vil foreløpig ikke åpnes for arrangementer for 500 personer. 
 • Korps, kor og band kan ha musikkøvelser som følger veileder for smittevern. Klikk på denne lenken for å lese mer om musikkøvelser. 
 • Det er fra 15. juni unntak fra kravet om en meters avstand mellom profesjonelle utøvere innen kultur og idrett ved gjennomføring av arrangementer.

Barne- og ungdomsidrett til og med 19 år

Fra 1.  juni har regjeringa har åpna for all barne- og ungdomsidrett til og med 19 år. Klubber kan for eksempel arrangere interne treningskamper, men ikke kamper med andre lag og klubber. For noen kontaktidretter vil det fortsatt være restriksjoner, og all aktivitet skal følge smittevernregler for idretten. I lenken under kan du lese smitteveileder for barne- og ungdomsidrett som gjelder fra 1. juni: 

Helsedirektoratet - smitteveileder for idrett

Folkehelseinstituttet har utarbeidet råd og veiledning til idrett og organisert fritidsaktivitet, inkludert svømming. Se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - idrett, organisert fritidsaktivitet og organisert svømming

Breddeidretten åpnes ikke fra 1. september. Ved åpning for breddeidrett vil det komme mer informasjon om dette. 

Senja kommune åpner idrettsanlegg for organisert idrett

Senja kommune åpnet fra 13. mai våre idrettsanlegg og gymsaler for organisert idrett med grupper til inntil 20 personer. Det betyr at aktivitet skal skje etter krav til smittevern utarbeidet av helsemyndighetene og kommunen, og det gjennomføres av et ansvarlig idrettslag/forening.

Du kan lese mer om gjennomføring av aktivitet, og retningslinjer i våre idrettsanlegg ved å trykke på denne lenken.

Idrettslag som velger å åpne egne haller må følge retningslinjene fra både Helsedirektoratet og Idrettsforbundet. Aktivitet skal blant annet følge generelle krav til smittevern. 

Klubbene som velger å åpne egne anlegg har selv ansvaret for at hygienekravene følges, og bes om å umiddelbart avslutte praksisen dersom det viser seg at kravene ikke kan overholdes.

Norges idrettsforbunds retningslinjer finner du i lenkene under:

Norges idrettsforbund – informasjon

Norges idrettsforbund – anbefaling for aktivitet

I lenken under kan du lese Helsedirektoratets retningslinjer for blant annet idrettsaktivitet

Helsedirektoratet

Svømmebasseng 

Den offentlige badingen ved Folkebadet på Finnsnes er høsten 2020 stengt inntil videre. Årsaken er at garderobene blir for små for å kunne ivareta krav til avstand og andre nødvendige smittevernhensyn.

Bassenget er fortsatt åpen for organisert svømming og skolesvømming etter de krav som stilles til det. 

For de andre bassengene i kommunen hvor det arrangeres folkebad /offentlig bading er det lokale idrettslag og foreninger som arrangerer.

For spørsmål og informasjon om eventuelle tilpasninger ved de ulike bassengene må den lokale arrangøren kontaktes. Du kan lese mer om bassengene, og hvem som organiserer offentlig bading i denne lenken.

For å lese mer om de krav og råd helsemyndighetene har til organisert svømming, og skolesvømming, se lenken under: 

Folkehelseinstituttet - idrett, organisert fritidsaktivitet og svømming

All organisert idrettsaktivitet skal også følge råd i veileder om smittevern i idrett. Se lenken under: 

Helsedirektoratet - smittevern for idrett

Smittesituasjonen kan føre til justeringer i veiledere og regler. Leier/bruker er forpliktet til å følge de til enhver tid oppdaterte råd fra helsemyndigheter.

Serveringssteder og utesteder kan åpne

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det betyr at virksomheten skal sørge for at personell og besøkende kan holde minst en meter avstand til personer fra annen husstand. Serveringsstedet må også utarbeide rutiner for god hygiene og renhold. 

Servering av mat skal ikke skje som buffet. Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.

Treningssentre kan åpne

Fra 15. juni kan treningssentre åpne igjen. Det er laget bransjestandarder for smittevern som skal følges ved gjenåpning. 

Gjenåpning av virksomheter med en-til-en kontakt

Fra 27. april kan tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Gjenåpningen følger smittevernveiledere utarbeidet av helsemyndighetene. I lenken under finner du veilederen:

Helsedirektoratet - veileder

Gjenåpning av virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten

Fra 20. april kan helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Gjenåpninger følger smitteveiledere utarbeidet av helsemyndighetene. Kommunens fysioterapitjeneste er blant virksomhetene som åpnet igjen 20. april. 

Du kan lese mer om regjeringens gradvise og kontrollerte gjenåpning av samfunnet på lenken under: 

Regjeringen.no

Detalj- og varehandel

 • Detalj- varehandel vil holde åpent.
 • Det er ingen grunn til å hamstre mat.
 • Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Her er helsemyndighetenes råd til de som driver med varehandel, inkludert dagligvarehandel: 

Helsedirektoratet

Oppdateringer

I tiden fremover vil samfunnet fortsette å gradvis gjenåpne, og råd og krav til smittevern vil stadig oppdateres. På nettsidene under kan du følge utviklingen om hva som gjelder for arrangementer og aktivitet, og hvilke krav og råd som gjelder for generelt smittevern.

Helsenorge - arrangementer og aktiviteter

Helsenorge - anbefalinger smittevern