KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hva gjelder for ansatte i kommunen?

Hvordan situasjonen påvirker deg som ansatt vil variere litt ut fra hva du jobber med i kommunen. På denne siden vil vi oppdatere de overordnede bestemmelsene. For spørsmål og avklaring av din situasjon holder du kontakt med din nærmeste leder. 

Intern kartlegging av helsepersonell

Det planlegges for å kunne håndtere en langvarig og krevende situasjon. Arbeidsgiver trenger oversikt over helsefaglig kompetanse blant ansatte. Ansatte som har helsefaglig bakgrunn, men som i dag ikke jobber innen helse og omsorg, oppfordres til å svare på en enkel kartlegging. Slik situasjonen er i dag er det basert på frivillighet å bidra der det blir behov. Klikk her for å svare på kartleggingen:

Kartlegging personell

Ved behov for omdisponering av ressurser blir det gjort en avtale mellom den ansatte og lederen med personalansvaret, i tillegg til lederen som har behovet for flere ressurser. Tilrettelegging, kompensasjon for merarbeid, kjøring og lignende blir avklart i hvert enkelt tilfelle.

Om reising og karantene

  • Ansatte som kommer fra reiser som innebærer karantenetid skal overholde dette. Du kan lese mer om karantenebestemmelsene her.
  • Dersom du bor sammen med noen som sitter i karantene så slipper du å sitte i hjemmekarantene.
  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er oppheva. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
  • For private reiser anbefaler arbeidsgiver at det følges råd gitt fra helsemyndigheter. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land frem til 20. august. 
  • Det er satt stopp jobbrelaterte reiser, og all bestilling av slike reiser.

Barn i barnehage eller skole

Fra 20. april gjenåpnes barnehager etter strenge krav til smittevern. Du kan lese mer om gjenåpning av barnhager her. Alle ansatte i barnehager får opplæring i krav til smittevern og rutiner. Rutiner er tilpasset den enkelte barnehage, og det er ledere i den enkelte barnehage som veileder eller svarer på spørsmål om hva som gjelder der. 

 I veilederen for barnehager er også mer utfyllende informasjon om arbeidshverdagen, og hva som gjelder for at ansatte skal holde seg hjemme, eller ikke sende barn i barnhagen: 

Veileder for barnehagene

Tilpasset åpningstid i barnehager

For å kunne ivareta hensyn til smittevern vil det være redusert åpningstid i barnehagene. Foreldre med behov for barnepass for å kunne ivareta samfunnskritiske funksjoner skal likevel kunne få tilbud innenfor normale åpningstider hvis det kreves for å ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foreldre dette gjelder kan ta kontakt med sin barnehage for å få tilpasset behov for åpningstid. 

Fra 27. april åpnet også skolene fra 1. - 4. trinn, og SFO. Det kan du lese mer om på denne lenken. I uke 20  gjenåpna alle trinn på grunnskoler og videregående skoler. Under kan du  lese myndighetenes veiledere for smittevern i skolen, som Senja kommune følger. 

Veileder barneskole

Veileder ungdomsskole og VGS

Folkehelseinstituttet har i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler bestemt at ansatte, barn eller elever som har akutt luftveisinfeksjon kan testes. Det kan du lese mer om i lenken under: 

Folkehelseinstituttet

Omsorgsdager for barn som ikke kan gå i skole eller barnehage

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. 

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. 

Du kan lese mer om omsorgsdager på NAVs nettside i lenken under: 

NAV - omsorgsdager

Er min jobb samfunnskritisk? 

Lurer du på om din jobb er samfunnskritisk slik at du har rett til å sende barna i skole kan du lese mer om definisjonene her. Du avklarer uansett din situasjon med nærmeste leder. 

Husk at: 

  • Hvis en annen forelder enn den med samfunnskritisk funksjon kan ivareta barnet, så skal barna være hjemme. Hensikten med tiltakene er nettopp å hindre ansamlinger av folk for å unngå mulig smitte.
  • Helsepersonell som har fri på grunn av turnus skal ikke sende barna i barnehage eller skole. 

Avvikler generell ordning med hjemmekontor

I uke 20 åpnet rådhuset og kommunehus i Senja kommune, og informasjon om dette er sendt ut til ansatte. I tillegg vil din leder også informere deg om hva som gjelder ved den enkelte avdeling. Det vil fortsatt først og fremst være på telefon og epost det gjøres avtaler for å snakke med våre saksbehandlere, og også interne møter skal fortsatt i størst mulig grad skje på Teams/videomøter. 

Gjenåpning av rådhus, kommunehus og andre kontorer følger helsemyndighetenes mal for smitteveiledning. Den er basert på grunnpilarene for å bremse smittespredning: 

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Holde minst 1 meters avstand og redusert kontakt mellom personer

Hjemmekontor vil fortsatt kunne være aktuelt for eksempel for personer i risikogrupper eller personer som er frisk, men i karantene. Er du usikker på din situasjon, kontakt nærmeste leder.

Det var tidligere rådet til at personer som er syk måtte være hjemme inntil ett døgn etter at de var symptomfri. Nå (fra 24. juni 2020) er dette endret til at man skal holde seg hjemme til man er symptomfri. 

Hva gjelder for ferier?

Ferie som er påbegynt eller planlagt våren 2020 avvikles så langt det er mulig. I utgangspunktet er det kun sykdom og pålagt karantene som gjør at du har krav på utsatt ferie. Arbeidsgiver skal likevel vurdere om utsatt ferie kan gis hvis hensynet til drift tilsier at det lar seg gjøre. De som ønsker å utsette ferie tar dette med sin leder. For helsepersonell er det egne regler som fortsatt gjelder.

Hovedferien planlegges som normalt etter ferieloven, og skal være klar for ansatte innen 01.05.20. Utenriksdepartementet fraråder reiser til utlandet til og med 20. august. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

Mer informasjon

Det gis også informasjon fra arbeidsgiver på:

Aurora intranett

Compilo

På NAVs nettsider kan du lese om sykemelding og lignende: 

NAV

KS har mye informasjon om kommunens rolle som arbeidsgiver i forbindelse med koronaviruset: 

KS - kommunesektorens organisasjon