Koronavaksinasjon i Senja kommune

Koronavaksinasjon i Senja kommune

Hvor langt har kommunen kommet med vaksineringen nå? Oppdatert 18.10.01

Siste nytt koronavaksinering

 • Senja kommune oppfordrer alle som ønsker vaksine om å snarest ta kontakt med kommunen for å bli satt opp på time. Det samme gjelder de som ikke har avtalt tidspunkt for andre dose. (NB! Barn 12-15 år skal på nåværende tidspunkt bare ha en dose).

  Du får ikke lenger automatisk invitasjon til timebestilling etter at du har registrert deg i Vaksinasjonskø, men må aktivt ta kontakt for timebestilling.

  Time kan bestilles via Vaksinetelefonen 77 87 13 13 tirsdag, onsdag og torsdag mellom 0930-1130. Det er en fordel at du har registrert deg i Vaksinasjonskø før du ringer, men du kan også få hjelp til det på vaksinetelefonen.

  Det er også mulig å sende e-post til vaksinasjonskoordinator;  bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no.

  Vaksinasjonsdager: 27. oktober, 5. november, 8. november og 24. november.
   
 • Immunsupprimerte som skal ha dose 3 må også ta kontakt for timebestilling.
   
 • 3. dose til personer over 65 år starter opp i november. Det er et krav om at det har gått minimum 6 mnd. mellom dose 2 og dose 3. Kommune kommer derfor til å starte med å sende ut invitasjon til timebestilling til alle som var fullvaksinert før 5.mai. Disse personene kan gå inn å bestille seg time 5. eller 8.november via link i SMS.

  Det vil bli vaksinasjonsdager alle måneder fremover slik at alle over 65 år skal ha mulighet for å ta en 3. dose når det er gått mer enn 6 mnd. siden dose 2. Den enkelte må derfor avvente å bestille time til man har mottatt invitasjon.

Nedenfor følger informasjon om:

3. dose til de over 65 år

- vaksinering starter i november

Rekkefølgen for vaksinasjon bør følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, det vil si starte i aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere, og deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2. Det er Pfizervaksinen som blir benyttet til tredje dose. 

Kommunene har fått opplyst at bestillinger av nye doser med Comirnaty (Pfizer) vil ikke kunne leveres ut til kommunene før tidligst uke 44. Det har sammenheng med at kjøletransportkapasiteten vil bli benyttet til utkjøring av influensavaksiner i oktober. 

Det er videre uttalt at det er viktig at ikke oppfriskningsdose med koronavaksine går på bekostning av influensavaksinasjon. Samtidig bruk av influensa- og koronavaksine anbefales ikke, og det bør gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine. Dato for vaksinering med oppfriskningsdose må derfor koordineres med den planlagte gjennomføringen av årets influensavaksinasjon. 

Senja kommune vil derfor komme med mer informasjon i uke 41 om tidspunkt for 3. dose koronavaksinering til de over 65 år og hvordan man går frem for å bestille time.

Det stipuleres at dette kan bli i uke 44 og 45, men avhenger som sagt av når influensavaksinering avvikles.

Helse- og omsorgsdepartementet har besluttet å følge Folkehelseinstituttets anbefaling om å tilby en oppfriskningsdose (boosterdose) til de eldre aldersgruppene. Rekkefølgen for vaksinasjon skal følge samme aldersprioritering som ved grunnvaksinasjon, det vil si starte i aldersgruppen 85 år og eldre samt sykehjemsbeboere, og deretter aldersgruppene 75-84 år og til slutt aldersgruppen 65-74 år.

Oppfriskningsdosen kan gis tidligst 6 måneder etter dose 2. Det er foreløpig bare Comirnaty (BioNTech/Pfizer) som har en slik godkjenning og som skal brukes til Oppfriskningsvaksinasjon.

Samtidig bruk av influensa- og koronavaksine anbefales ikke, og det bør derfor gå minst én uke mellom influensavaksine og koronavaksine. Kommunen er bedt om å prioritere influensavaksinering.

Datoer for 3. dose koronavaksinering vil derfor ikke starte før i uke 44/45.

Gjennomføring av vaksinasjon med 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

I tråd med regjeringens beslutning om å tilby 3. dose til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar, iverksetter Senja kommune vaksinering til denne gruppen.

Hvem skal få vaksine?

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om 3. dose:

Gruppe 1: Mindre og veldefinerte grupper hvor alle pasienter vil få tilbud:

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist
 • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Gruppe 2: Større grupper der behov for 3. dose og eventuell tilpasning av immundempende behandling ifht vaksinasjon må vurderes for hver pasientgruppe:

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
 • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten
 • Pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men det kan likevel være enkelte pasienter der dette vurderes som nødvendig og ønsket. Slike beslutninger bør foretas av barnelege.

Hvem identifiserer og informerer pasienten, og hvor skal de vaksineres?

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose. Vaksinasjon finner sted på Senja kommunes vaksinasjonsstasjon på Silsand.

Dokumentasjon (VIKTIG!)

Pasienter som tilhører gruppe 1:

Pasienten må ha dokumentasjon som kan fremvises kommunens vaksinasjonstjeneste som bekrefter at pasienten tilhører aktuelle sykdomsgrupper. Normalt vil dette være i form av et brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremkommer at vedkommende er anbefalt en 3. dose.
Dersom dette vil ta uforholdsmessig lang tid å fremskaffe kan alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Pasienter som tilhører gruppe 2: (Her vil kravet til dokumentasjon være ulik)

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:  Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunens vaksinasjonskoordinator for å bli satt opp på time. Pasienten må ved oppmøte til time ha med ID og kunne fremvise dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger. 
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Når starter vaksinering av nevnte grupper?

Vaksinering av gruppe 1 kan iverksettes umiddelbart.

Gruppe 2 vil kunne starte vaksinasjon så snart de fagmedisinske miljøene i spesialisthelsetjenesten har identifisert og avgjort hvilke pasienter som skal falle innunder anbefalingen om 3. dose.

Når pasienten har fremskaffet nødvendig dokumentasjon, tar pasienten kontakt med vaksinasjonskoordinator i Senja kommune, Bente J. Karlsen på tlf. 48004179, eventuelt e-post bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no.

Det må være gått minimum 4 uker mellom dose 2 til dose 3.

  

Vaksine til barn og unge 12–15 år

Regjeringen har besluttet å følge Folkehelseinstituttet sin anbefaling om å tilby koronavaksinasjon til ungdom i alderen 12–15 år. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. De som enda ikke har fylt 12 år vil få mulighet til å ta vaksine senere i høst.

Det er viktig at barn og foreldre leser informasjon som følger nedenfor nøye.

Vaksinetype og antall doser

Folkehelseinstituttet anbefaler at det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen. Vaksinasjonen skal bestå av én dose i denne omgang. Ungdom i alderen 12–15  år har generelt svært god effekt av vaksinasjon, en dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper.

Barn og unge 12 år eller eldre med alvorlig underliggende sykdom har lenge blitt tilbudt vaksine, og denne anbefalingen gjelder fortsatt. Denne gruppen skal ha et tilbud om 2 doser.

Barn og unge 12–15 år som har gjennomgått infeksjon, bør foreløpig ikke motta vaksine. De vil være godt beskyttet mot ny infeksjon og spesielt mer alvorlig forløp.

Hvorfor skal barn og unge ta vaksine?

Barn og unge blir sjeldent alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI likevel at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen slik at de kan beskytte seg mot alvorlig forløp av sykdommen, inkludert den sjeldne men alvorlige komplikasjonen MISC. MIS-C er en betennelsestilstand som kan oppstå hos enkelte 2-6 uker etter koronainfeksjon.

Samtykke fra den/de med foreldreansvar

For personer under 16 år er det foresatte som tar helsemessige beslutninger, men barn og ungdom skal bli hørt i beslutninger som gjelder deres helse.

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves samtykke fra begge foresatte ved felles foreldreansvar:

Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år - FHI

 

Hvordan går jeg frem for å bestille time til mitt barn?

 1. Logg deg inn i Helseboka med en av foresattes bank-id og registrer barnet: Temaside: Registrering til vaksine
  Det er viktig at man gjør denne registreringen da man samtidig fyller ut en egenerklæring om barnets helsetilstand.
 2. Når barnet er registrert, sender du en e-post til vaksinasjonskoordinator (bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no)  hvor du opplyser barnets navn, fødselsdato og ønsket dato/tidspunkt. Dersom ønsket klokkeslett er fylt opp vil du bli satt opp på annet tidspunkt samme dag. Du mottar deretter en SMS med bekreftelse på tidspunkt for time så snart barnet er lagt inn i timebok. Det forventes stor pågang på timebestilling, så det kan hende det går noen timer før slik SMS kommer.
 3. Det vil også være mulig å ringe Vaksinetelefon på 77 87 13 13 tirsdag, onsdag og torsdag mellom 0930-1130 for å få hjelp til registrering og/eller bli satt opp på time. Hvis du skal ha hjelp til registrering må du ha klart barnets fødsels- og personnummer ( 11 siffer).
 4. NB! Barnet må ha med samtykkeerklæring som er signert av begge foreldre som har foreldreansvar. Det er ikke tilstrekkelig at den som har daglig omsorg har signert, så lenge den andre forelder har del i foreldreansvaret. Barn som møter opp uten slik erklæring vil ikke kunne vaksineres.
 5. Av smittevernhensyn vil det ikke være mulig for foreldre å bli med barnet inn til vaksinering. Foreldre bes vente utenfor. Dersom det er særlige hensyn som må tas må dette opplyses i e-post til vaksinasjonskoordinator når time bestilles.

  

Vaksinasjon av ungdom 16–17 år (født 2004 og 2005)

Senja kommune har gjennomført vaksinering av 16–17 åringer i uke 34 og 35. Over 360 ungdommer har vært innom for å få sin første dose.  

16–17 åringer som ikke har fått tatt vaksine, men ønsker dette, kan ta kontakt med vaksinasjonskoordinator Bente J.Karlsen på tlf. 48004179 eller e-post; bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no for å bli satt opp på time.

Det er ledige timer 29.09., 13.10. eller 27.10. Det er også åpnet timer etter skoletid. 

De som er fylt 16 år er helserettslig myndig og kan selv avgjøre om de ønsker vaksinen. De som er født i 2005, men enda ikke fylt 16 år, må ha samtykke fra den/de med foreldreansvar:

Samtykkeskjema ungdom under 16 år (PDF, 77 kB)

Alternativt må den/de med foreldreansvar møte sammen med deg til vaksinering.

Dersom du ønsker mer informasjon om vaksinen kan du søke dette på nett: https://www.fhi.no/.../koronavaksinasjonsp.../koronavaksine/

  

Pfeizer og Moderna

Fra uke 35 bruker kommunen både Comirnaty (Pfeizer) og Moderna (Spikewax). Begge er såkalte mRNA-vaksiner.

Comirnaty (Pfizer) vil gis til:  

 • Ungdom 16-17 år (f. 2004 og 2005) dose 1 og dose 2 
 • De som har fått Pfeizer som dose 1.
 • Immunsupprimerte som skal ha dose 3 

Moderna (Spikewax) gis til:  

 • Alle over 18 år (f. 2003 eller eldre) som skal ha dose 1. Disse vil også få Moderna som dose 2

Comirnaty og Spikevax er svært like vaksiner basert på samme teknologi og gir beskyttelse mot det samme proteinet fra viruset (spike-proteinet). 

Vaksinasjon av barn 12-15 år/Barn under 18 år i familier med personer som krever spesiell beskyttelse

Barn i denne aldersgruppen med særlig alvorlig underliggende sykdom har allerede et tilbud om å ta vaksine. Det er fastlege som avgjør om barnet tilhører denne risikogruppen og det er fastlege som melder dette til vaksinasjonskoordinator.
Nå åpnes det også for vaksinering av barn som er 12 år og eldre hvor barna utsettes for urimelige belastninger og sosiale restriksjoner på grunn av immunsvekkede personer i samme husholdning.
Det er fastleger som gjør denne vurderingen i samråd med barnet og familien, og det er fastlegen som må melde inn behov for vaksinering av barnet til vaksinasjonskoordinator.

Vaksinasjon av gravide

Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at gravide får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksinering foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester.

Er du forhindret fra å møte til din time?

Forfall den dagen du har time til vaksinering meldes til vaksinasjonskoordinator på tlf. 48 00 41 79, eventuelt send e-post til bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no. Ved bytte av dato i god tid før opprinnelig time, ring Vaksinetelefonen - 77 87 13 13.

Koronasertifikat og unntak for vaksinerte

Selv om beskyttelsen er god, er det likevel mulig å bli smittet av covid-19 også for vaksinerte. Det er også mulig for vaksinerte å smitte andre. Derfor gjelder samme regler for vaksinerte som for uvaksinerte i det offentlige rom. Det gjøres noen lettelser for vaksinerte og andre personer som er definert som beskyttede. 

For å se oversikt over hvilke unntak som gjelder for vaksinerte, se lenken under: 

Helsenorge.no - Råd, regler og unntak for vaksinerte

Det er utviklet koronasertifikat som viser vaksinasjonsstatus, testresultater og eventuell gjennomgått sykdom. Informasjon om sertifikatet, og ditt sertifikat finner du på Helsenorges nettside: 

Helsenorge.no - Koronasertifikat

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

Fra 16. juni 2021 kan koronavaksiner som er tatt i utlandet etterregistreres i Norge. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

Ved å få etterregistrert vaksinen fra utlandet vil man få grønt koronasertifikat og dermed få unntak fra, eller forkortet innreisekarantene. Du må kontakte Aleris eller drdropin for å få hjelp til etterregistrering.

Trykk på lenken under for å lese mer om hvordan vaksiner fra utlandet kan etterregistreres: 

FHI - Etterregistrering av vaksine fra utandet

Mer om vaksineringen

Senja kommune vil gi fortløpende og oppdatert informasjon om vaksinering på denne nettsiden, i tillegg til å informere på vår Facebook-side og gjennom media. Registrerte i vaksinekø får SMS med informasjon om vaksineringen når det blir deres tur til å få vaksinen. 

For å lese kommunens vaksinasjonsplan for koronavaksinering, kan du under trykke på lenke til dokumentet under: 

Vaksinasjonsplan Senja kommune - Covid-19 (PDF, 370 kB)

Under finner du nasjonale nettsider om koronavaksineringen:

Folkehelseinstituttet - Generelt om koronavaksinasjonsprogrammet

Helsenorge.no - Koronavaksine

Folkehelseinstituttet - Veileder for koronavaksine for kommuner