KORONA:

Testing ved mistanke - Fra mandag 21. september har Senja kommune en egen teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Skoler og barnehager - hva gjelder, og hva betyr det for barn og foreldre?

Skoler og barnehager - hva gjelder, og hva betyr det for barn og foreldre?

Skoler og barnehager i kommunen ble etter helsemyndighetenes anbefalinger gjenåpnet fra slutten av april 2020. Våre skoler og barnehager drives etter de krav som stilles i helsemyndighetenes veiledere.

Tiltak ved våre skoler og barnahager

Høsten 2020 starter alle våre grunnskoler på gult nivå i trafikklysmodellen. Det er samme nivå som før ferien, og hverdagen som møter barna er derfor mye lik den de allerede kjenner. 

For mer informasjon om skolestart og hverdag i skole og barnehager høsten 2020, kan du trykke på denne lenken.

Tre grunnpilarer for smittevern

Hovedprinsippene for gult nivå er: 

  1. Ingen syke skal møte i skole eller barnehage
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak, som å unngå håndhilsing og klemming mellom ansatte og unngå trengsel og samlinger. Avdelinger i barnehager og skoleklasser deles i kohorter, og det skal helst være avstand mellom kohorter  som ikke samarbeider. 

Alle våre skoler og barnehager er ulik i antall elever og tilgjengelig areal, og det er derfor variasjoner i tiltak fra sted til sted. Informasjon om dette fås derfor av den enkelte skole eller barnehage. 

For å lese mer om trafikklysmodellen, og hvilke tiltak det betyr i skoler og barnehager, se lenkene under: 

Utdanningsdirektoratet - Veileder nivåinndeling 1.- 7. trinn

Utdanningsdirektoratet - Veileder nivåinndeling ungdomsskole og VGS

Utdanningsdirektoratet - Veileder nivåinndeling barnehage

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, skal få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Helsemyndighetene har bestemt at retten til skoleskyss skal gå foran kravet til avstand som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk.

Det betyr at elever bør holde avstand til andre når de tar skolebussen, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever. 

I lenken under kan du lese mer fra Troms og Finnmark fylkeskommune om skoleskyss i høst: 

Tromskortet - Skoleskyss høst 2020

Tilpasset åpningstid barnehager

For å kunne ivareta hensyn til smittevern vil det være redusert åpningstid i barnehagene. Foreldre med behov for barnepass for å kunne ivareta samfunnskritiske funksjoner skal likevel kunne få tilbud innenfor normale åpningstider hvis det kreves for å ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foreldre dette gjelder kan ta kontakt med sin barnehage for å få tilpasset behov for åpningstid.  

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, blir vurdert ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foresatte leverer skjema under til barnehagestyrer for fortløpende vurdering: 

Skjema - Behov for utvidet barnehagetilbud (PDF, 166 kB)

Føring av fravær

Fra høsten 2020 skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Fraværsgrensa gjelder også som normalt fra skolestart. De midlertidige unntakene gjelder kun ut skoleåret 2019–2020.

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må de melde fra om dette til skolen sin.

Omsorgsdager for barn som ikke kan gå i skole eller barnehage

Reglene for bruk av omsorgsdager og omsorgspenger kan endre seg etter koronasituasjonen. For oppdatert informasjon om hva som gjelder, se NAVs nettsidider i lenken under: 

NAV - omsorgsdager

Betaling for barnehage og SFO i forbindelse med stenging

Foresatte med barn i barnehager og på SFO som ikke har kunnet bruke tilbudet i forbindelse med koronaviruset, har krav på fritak fra betaling i perioden. Fritaket fra foreldrebetaling i barnehage og SFO gjelder også foreldrebetaling for barn som av ulike grunner mottar et tilbud i denne perioden.

Faktura for mars måned er sendt ut. Den skal betales på vanlig måte, men vil bli avregnet mot senere regninger. Ingen vil måtte betale for perioder der de ikke har hatt et tilbud. Det blir ikke sendt ut faktura i april for SFO og barnehage. 

Betaling etter gjenåpningene

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass (20. eller 21. april for barnehager, og 27. april for SFO). Også barn som allerede var i barnehagen eller SFO (fordi foresatte har samfunnskritiske funksjoner) betaler fra 20./21 april for barnehager, og 27. april for SFO. Foreldrene som får tilbud om plass, skal betale det samme som de gjorde før stengingen. 

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Akutt sykdom med fravær fra barnehageplassen over 14 dager, kan gi grunnlag for betalingsfri permisjon i tråd med vedtekten for de kommunale barnehagene. Dette må det søkes om skriftlig, og dokumentasjon må legges fram (f.eks. legeerklæring).

Ved sammenhengende sykefravær på over en måned kan det søkes refusjon for SFO på ordinær måte. Dette gjelder også ved annet nødvendig fravær på over en måned. Skriftlig søknad med attestasjon (f.eks. legeerklæring) sendes SFO.

Råd til foreldre

Koronasituasjonen har gitt nye rutiner og hverdag for både barn og vokse. Det kan være utfordrende. Det kan også være utfordrende å trygge barn som kan kjenne seg engstelig og redd for alt som er nytt og annerledes. Under er noen lenker og telefonnummer som kan gi gode tips og råd og hjelp rundt disse utfordringene. 

Senja kommune har på våre nettsider også en egen side for barn og unge om koronaviruset.

Det finnes mange hjelpelinjer for barn- og unge som har spørsmål.  Her har vi samlet noen av dem: 

  • UNN har opprettet en egen telefonlinje for barn og unge som kan føle seg usikker på situasjonen. Også foreldre kan ta kontakt. Ring telefonnummer: 77 75 57 01 på alle hverdager mellom klokka 09:00 og 15:00, for å avtale et tidspunkt for å snakke sammen. 
  • Alarmtelefonen for barn og unge har åpent hele døgnet, på telefonnummer: 116 111.
  • Unge kan også kontakte kommunens helsestasjon for ungdom på telefon 77 87 11 11 alle hverdager. 
  • Telefonnummer til barnevernvakt i Senja kommune er: 90 73 77 16.