Koronavirus

Registrer deg til vaksinering, bestill time til test og finn informasjon om koronapandemien  i lenkene under:

Registrering til vaksine Bestill time til test Informasjon Siste nytt

 

Skoler og barnehager - hva gjelder, og hva betyr det for barn og foreldre?

Skoler og barnehager - hva gjelder, og hva betyr det for barn og foreldre?

Skoler og barnehager i Senja kommune følger krav til smittevernråd fra helsemyndighetenes veiledere. 

Tiltak ved våre skoler og barnehager

Alle våre grunnskoler drives etter trafikklysmodellen. Alle våre skoler og barnehager er ulik i antall elever og tilgjengelig areal, og ulike nivåer krever også tilpasninger i tiltak fra sted til sted. Hvis en skole eller barnehage endrer nivå, vil foresatte og elever få beskjed om hva som gjelder direkte fra den aktuelle skolen. 

Fra 27. mai er Norge inne i trinn 2 i gjenåpningsplanen. Da er det kommunene selv som bestemmer tiltaksnivå etter det lokale smittetrykket. I Senja kommune følger vi nasjonale retningslinjer og har ikke en smittesituasjon som tilsier strengere tiltak. Fra mandag 31. mai driver derfor skoler og barnehager i kommunen på grønt nivå. 

Hver skole har lokale tilpasninger til de ulike nivåene i trafikklysmodellen. Hva som gjelder på den enkelte skole får foresatte informasjon om fra den enkelte skole eller barnehage.

For å lese generelt om trafikklysmodellen, og hvilke tiltak det betyr i skoler og barnehager, se lenken under til veiledere for de ulike trinnene:

Udir.no - Veiledere for smittevern

Tre grunnpilarer for smittevern

Hovedprinsippene for smittevern på alle nivåer er likevel: 

  1. Ingen syke skal møte i skole eller barnehage
  2. God hygiene og normalt renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak, som å unngå håndhilsing og klemming mellom ansatte og unngå trengsel og samlinger.

Avlyste eksamener våren 2021

Regjeringa har bestemt at skriftlige eksamener i ungdomsskole og videregående opplæring våren 2021 er avlyst. Muntlig eksamen er avlys for elever i vg1 og vg2, men gjennomføres for avgangselever på 10. trinn og vg3. 

Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.

Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.

For å lese mer om avlyste eksamener, hvilke eksamener som gjennomføres, og setting av standpunktkarakter, se regjeringens nettside i lenken under: 

Regjeringen.no - Eksamen i ungdomsskoler og VGS våren 2021

Hvordan vurdere om barn bør være hjemme fra skole og barnehage?

For barn fra barneskolealder og ned har FHI laget et eget flytskjema med råd for når man bør være hjemme og når det bør gjøres test:

Folkehelseinstituttet - Flytskjema barn i barnehage og barneskole

Ungdom og voksne som ikke testes bør være hjemme til de er symptomfrie.

For å lese mer om symptomer og testing, kan du trykke på denne lenken. 

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, skal få den skoleskyssen de trenger for å komme seg til og fra skolen. Helsemyndighetene har bestemt at retten til skoleskyss skal gå foran kravet til avstand som er beskrevet i smittevernveilederen for kollektivtrafikk.

Det betyr at elever bør holde avstand til andre når de tar skolebussen, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever. 

I lenken under kan du lese mer fra Troms og Finnmark fylkeskommune om skoleskyss i høst: 

Tromskortet - Skoleskyss høst 2020

Tilpasset åpningstid barnehager

Hvis en smittesituasjon krever det, kan det for å ivareta hensyn til smittevern, være redusert åpningstid i barnehagene. Foreldre med behov for barnepass for å kunne ivareta samfunnskritiske funksjoner skal likevel kunne få tilbud innenfor normale åpningstider hvis det kreves for å ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foreldre dette gjelder kan ta kontakt med sin barnehage for å få tilpasset behov for åpningstid.  

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, blir vurdert ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foresatte leverer skjema under til barnehagestyrer for fortløpende vurdering: 

Skjema - Behov for utvidet barnehagetilbud (PDF, 166 kB)

Føring av fravær

Fra høsten 2020 skal skolene igjen føre fravær på vitnemål og kompetansebevis. Fraværsgrensa gjelder også som normalt fra skolestart. De midlertidige unntakene gjelder kun ut skoleåret 2019–2020.

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må de melde fra om dette til skolen sin.

Omsorgsdager for barn som ikke kan gå i skole eller barnehage

Reglene for bruk av omsorgsdager og omsorgspenger kan endre seg etter koronasituasjonen. For oppdatert informasjon om hva som gjelder, se NAVs nettsider i lenken under: 

NAV.no - Koronaveiviser

Betaling for barnehage og SFO i forbindelse med stenging

Foresatte med barn i barnehager og på SFO som ikke har kunnet bruke tilbudet i forbindelse med koronaviruset, har krav på fritak fra betaling i perioden. Fritaket fra foreldrebetaling i barnehage og SFO gjelder også foreldrebetaling for barn som av ulike grunner mottar et tilbud i denne perioden.

Faktura for mars måned er sendt ut. Den skal betales på vanlig måte, men vil bli avregnet mot senere regninger. Ingen vil måtte betale for perioder der de ikke har hatt et tilbud. Det blir ikke sendt ut faktura i april for SFO og barnehage. 

Betaling av barnehage og SFO

Så lenge barnehager og SFO har åpent er det foreldrebetaling som vanlig. 

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Akutt sykdom med fravær fra barnehageplassen over 14 dager, kan gi grunnlag for betalingsfri permisjon i tråd med vedtekten for de kommunale barnehagene. Dette må det søkes om skriftlig, og dokumentasjon må legges fram (f.eks. legeerklæring).

Ved sammenhengende sykefravær på over en måned kan det søkes refusjon for SFO på ordinær måte. Dette gjelder også ved annet nødvendig fravær på over en måned. Skriftlig søknad med attestasjon (f.eks. legeerklæring) sendes SFO.

Råd til foreldre

Koronasituasjonen har gitt nye rutiner og hverdag for både barn og vokse. Det kan være utfordrende. Det kan også være utfordrende å trygge barn som kan kjenne seg engstelig og redd for alt som er nytt og annerledes. Under er noen lenker og telefonnummer som kan gi gode tips og råd og hjelp rundt disse utfordringene. 

Senja kommune har på våre nettsider også en egen side for barn og unge om koronaviruset.

Det finnes mange hjelpelinjer for barn- og unge som har spørsmål.  Her har vi samlet noen av dem: 

  • UNN har opprettet en egen telefonlinje for barn og unge som kan føle seg usikker på situasjonen. Også foreldre kan ta kontakt. Ring telefonnummer: 77 75 57 01 på alle hverdager mellom klokka 09:00 og 15:00, for å avtale et tidspunkt for å snakke sammen. 
  • Alarmtelefonen for barn og unge har åpent hele døgnet, på telefonnummer: 116 111.
  • Unge kan også kontakte kommunens helsestasjon for ungdom på telefon 77 87 11 11 alle hverdager. 
  • Telefonnummer til barnevernvakt i Senja kommune er: 90 73 77 16.