KORONA:

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Skoler og barnehager - hva gjelder, og hva betyr det for barn og foreldre?

Skoler og barnehager - hva gjelder, og hva betyr det for barn og foreldre?

Skoler og barnehager i kommunen ble etter helsemyndighetenes krav stengt fra og med fredag 13.03.2020. Fra 20. april gjenåpnet barnehager, og 27. april åpnet skole og SFO for 1. - 4. trinn. I uke 20 åpner resten av grunnskolen og videregående skoler. 

Grunnskole og videregående åpnes for alle trinn

Alle trinn i grunnskoler og videregående skoler åpner i løpet av uke 20 (mandag 11. mai - fredag 15. mai).  Det vil variere fra skole til skole når nødvendige tilpasninger til smittevern er på plass. Det vil derfor komme informasjon til foresatte fra den enkelte skole om når åpninger skjer, og tilpasninger på den aktuelle skolen. 

Gjenåpninger skjer med utgangspunkt i veiledere laget av helsemyndighetene. I lenkene under finner du veilederne: 

Smitteveileder ungdomsskole og VGS

Veileder for 1. - 7. trinn

Skoleskyss vil gå som normalt, men av smittevernhensyn kjøres det med halv kapasitet og kan ikke garanteres plass ombord. Troms og Finnmark fylkeskommune oppfordrer alle som kan til å kjøre skolebarn privat for å unngå kollektivreiser. 

Barnehagene gjenåpnes fra 20. april

Barnehagene i Senja kommune åpnet mandag 20. april etter å ha vært stengt grunn av koronaviruset. Gjenåpningen følger strenge krav og råd fra myndighetene om smittevern, slik at det skal være trygt for barna å være i barnehagen.

Trykk på denne lenken for å lese mer om hva som gjelder i barnehagene i Senja kommune, om smittevern, og hva som gjelder for at barn, ansatt eller foresatte ikke skal møte i barnehagen.

Du kan også lese veilederen for barnehagene for mer detaljer om hvilke krav og regler som gjelder. Se lenken under: 

Veileder for barnehagene 

Tilpasset åpningstid

For å kunne ivareta hensyn til smittevern vil det være redusert åpningstid i barnehagene. Foreldre med behov for barnepass for å kunne ivareta samfunnskritiske funksjoner skal likevel kunne få tilbud innenfor normale åpningstider hvis det kreves for å ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foreldre dette gjelder kan ta kontakt med sin barnehage for å få tilpasset behov for åpningstid.  

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, blir vurdert ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen. Foresatte leverer skjema under til barnehagestyrer for fortløpende vurdering: 

Skjema - Behov for utvidet barnehagetilbud (PDF, 166 kB)

Testing av ansatte og barn 

Folkehelseinstituttet har i forbindelse med gjenåpning av barnehager og skoler bestemt at ansatte, barn eller elever som har akutt luftveisinfeksjon kan testes. Det kan du lese mer om i lenken under: 

Folkehelseinstituttet

1. - 4. trinn åpnet fra 27.april

Fra 27. april åpnet skolene for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også. Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Trykk på denne lenken for å lese mer om åpning av 1.- 4. trinn og SFO i Senja kommune. 

Skolene åpent for barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner

 • Hvis foreldre i samfunnskritiske funksjoner med barn i alderen 9-11 år ikke har andre muligheter for barnepass, vil det imøtekommes. 
 • Tilbudet gjelder også barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når vanlig skole og barnehage er stengt.
 • Det er viktig å merke seg at hvis en annen forelder enn den med samfunnskritisk funksjon kan ivareta barnet, så skal barna være hjemme. Hensikten med tiltakene er nettopp å hindre ansamlinger av folk for å unngå mulig smitte.
 • Personer som er i risikogruppen for smitte skal ikke brukes til å passe barn som er hjemme fra skole.
 • Helsepersonell som har fri på grunn av turnus skal ikke sende barna på skolen. 

Gjelder dette meg og mine barn?

Helsemyndighetene vurderer disse funksjonene for å være kritisk for samfunnet:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • Digital sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjon
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
 • Viktige samfunnsfunksjoner (blant annet ansatte i barnehage og barneskoler 1.-4. trinn)

 

 • Forsyningssikkerhet. Det vil si: 

Sjåfører,

Lagerarbeidere,

Ansatte ved distribunaler og lagre

Ansatte ved drivstoffterminaler og-anlegg

Ansatte i sentrale administrative funksjoner

Ansatte i fôrindustrien

Personer som arbeider med husdyrproduksjon, fiskeri og havbruk,

Veterinærer som arbeider med husdyr, fiskeri og havbruk,

Ansatte i næringsmiddelindustrien og butikk- og bensinstasjonsansatte. 

Hvis du er i tvil om din jobb er blant de samfunnskritiske funksjonene kan du kontakte din leder. 

Her kan du lese mer om hva myndighetene definerer som samfunnskritiske funksjoner: 

Regjeringen.no

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Fravær

Elevene vil ikke få registrert fravær så lenge skolene er stengt, og de følger opplæringen skolen har lagt opp. Hvis elevene er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i opplæringen, må de melde fra om dette til skolen sin.

Omsorgsdager for barn som ikke kan gå i skole eller barnehage

Foreldre kan bruke omsorgsdager hvis de må være hjemme fra jobb fordi de har barn som ikke kan gå i barnehage eller skole på grunn av særlige smittevernhensyn i forbindelse med korona. Det kan være smittevernhensyn til barnet eller til andre familiemedlemmer som barnet bor sammen med. 

Foreldre som må bruke omsorgsdager av smittevernhensyn, kan få omsorgsdager så lenge barnet ikke kan gå i barnehage eller skole fram til og med 30. juni 2020. Dette gjelder selv om antall omsorgsdager er brukt opp.

Det må leveres bekreftelse fra lege på at særlige smittevernhensyn må ivaretas, og at det er årsaken til at barnet ikke kan gå i barnehage eller skole. 

Du kan lese mer om omsorgsdager på NAVs nettside i lenken under: 

NAV - omsorgsdager

Betaling for barnehage og SFO i forbindelse med stenging

Foresatte med barn i barnehager og på SFO som ikke har kunnet bruke tilbudet i forbindelse med koronaviruset, har krav på fritak fra betaling i perioden. Fritaket fra foreldrebetaling i barnehage og SFO gjelder også foreldrebetaling for barn som av ulike grunner mottar et tilbud i denne perioden.

Faktura for mars måned er sendt ut. Den skal betales på vanlig måte, men vil bli avregnet mot senere regninger. Ingen vil måtte betale for perioder der de ikke har hatt et tilbud. Det blir ikke sendt ut faktura i april for SFO og barnehage. 

Betaling etter gjenåpningene

Når barnehagene og SFO gradvis åpner igjen, blir det foreldrebetaling som vanlig. Foreldre skal betale fra den dagen de igjen får tilbud om plass (20. eller 21. april for barnehager, og 27. april for SFO). Også barn som allerede var i barnehagen eller SFO (fordi foresatte har samfunnskritiske funksjoner) betaler fra 20./21 april for barnehager, og 27. april for SFO. Foreldrene som får tilbud om plass, skal betale det samme som de gjorde før stengingen. 

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte.

Akutt sykdom med fravær fra barnehageplassen over 14 dager, kan gi grunnlag for betalingsfri permisjon i tråd med vedtekten for de kommunale barnehagene. Dette må det søkes om skriftlig, og dokumentasjon må legges fram (f.eks. legeerklæring).

Ved sammenhengende sykefravær på over en måned kan det søkes refusjon for SFO på ordinær måte. Dette gjelder også ved annet nødvendig fravær på over en måned. Skriftlig søknad med attestasjon (f.eks. legeerklæring) sendes SFO.

Hvem må på jobb på skoler og i barnehager?

Skoler skal ha tilstrekkelig bemanning for å kunne ta seg av barna som fortsatt skal ha et tilbud. Samtidig skal det være nok personell til at man av smittevernhensyn kan spre barna og personell i byggene, for å unngå store samlinger av folk. Hvor mange ansatte som skal være tilstede på jobb vurderes utfra disse kriteriene fra sted til sted.

Skoleskyss

Troms fylkestrafikk gjenopptar fra 27. april skoleruter. Bruk av skoleskyss skal likevel begrenses av smittevernhensyn. Senja kommune ber foreldre som kan om å kjøre og hente barn på skolen. 

Eksamener avlyst

Alle eksamener for 10. trinn er avlyst. For videregående skoler er alle skriftlige eksamener, muntlige eksamener, muntlig-praktiske og raktiske eksamener avlyst.  Elevene vil få vitnemål med standpunktkarakter selv om det ikke blir eksamen. Privatisteksamener skal gjennomføres under smittevernhensyn. 

Du kan lese mer om det på regjeringas nettsider: 

Regjeringen.no

Råd til foreldre

Stengte skoler og barnehager gir uvant hverdag og rutiner. Det kan være utfordrende. Det kan også være utfordrende å trygge barn som kan kjenne seg engstelig og redd for alt som er nytt og annerledes. Under er noen lenker og telefonnummer som kan gi gode tips og råd og hjelp rundt disse utfordringene. 

Senja kommune har på våre nettsider også en egen side for barn og unge om koronaviruset.

Det finnes mange hjelpelinjer for barn- og unge som har spørsmål.  Her har vi samlet noen av dem: 

 • UNN har opprettet en egen telefonlinje for barn og unge som kan føle seg usikker på situasjonen. Også foreldre kan ta kontakt. Ring telefonnummer: 77 75 57 01 på alle hverdager mellom klokka 09:00 og 15:00, for å avtale et tidspunkt for å snakke sammen. 
 • Alarmtelefonen for barn og unge har åpent hele døgnet, på telefonnummer: 116 111.
 • Unge kan også kontakte kommunens helsestasjon for ungdom på telefon 77 87 11 11 alle hverdager. 
 • Telefonnummer til barnevernvakt i Senja kommune er: 90 73 77 16.