Betaling

Senja kommune bruker nasjonale makspriser for barnehageplass. I tillegg til maksprisen kommer matpenger. Det er mulig å reservere seg fra dette og sende mat med barnet selv.

Oppdaterte priser for barnehageplasser og kostpris finner du i kommunens gebyrregulativ i dokumentet under:

Betalingssatser og gebyrregulativ 2023 (PDF, 569 kB)​​​​​​

Søskenmoderasjon

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen er på 50 % for alle søsken. 

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon.

Redusert foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Begge gjelder private og kommunale barnehager. Det er kommunen som behandler søknadene.  

A. Redusert foreldrebetaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Dersom familiens inntekter er lavere enn 559000 kr per år, kan du ha rett til redusert foreldrebetaling.

B. Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra august 2022 er inntektsgrensen satt til 598 825 kroner. 

For å søke om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling, brukes det elektronisk skjema som sendes inn til kommunen, se lenke til skjema under: 

Skjema for søknad om redusert foreldrebetaling - Visma

Hva menes med husholdning?

Med husholdning menes familien hvor barnet bor ifølge folkeregisteret. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Hvilke inntekter regnes med?

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og ordningen med gratis kjernetid.

Hvordan søke?

Søknaden leveres gjennom Foresattportalen (krever sikker pålogging via ID-porten). Dette gjelder også de som har barn i private barnehager.

For å få reduksjonen med på faktura fra og med august, må søknad være levert innen 1. juni. Søker du etter dette gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet.

Hva slags dokumentasjon bruker kommunen ved behandling av søknaden?

Kommunen innhenter siste tilgjengelige skattemelding fra Skatteetaten. Dersom noen ikke har selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Hva hvis inntekten er endret fra foregående år?

Søker kan legge fram dokumentasjon ved vesentlig og varig endring i inntekt eller stort inntektstap i husholdningen. Det samme gjelder om det skjer endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Inntil søknad foreligger forblir betalingssatsen uendret. Redusert foreldrebetaling gis fra første hele måned etter søknadstidspunkt.

Kontakt

Mer informasjon