Barnevern og foreldrestøtte

Barnevernet skal sikre trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen. For å kunne hjelpe barn med atferdsproblemer, emosjonelle og sosiale problemer ønsker barneverntjenesten å gi barn, unge og familier hjelp så tidlig som mulig.

Barnevernets ansvar og arbeid

 • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
 • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
 • Ta vare på barn som har behov for omsorgstilbud utenfor hjemmet
 • Lage rapport ved adopsjonssøknad
 • For å ivareta barn og unges interesser samarbeide med andre offentlige instanser. Det kan være helsesykepleiere, barnehager, skole, PPT, NAV, og barne- og ungdomspsykiatri

Oppdrag for barneverntjenesten

Barneverntjenesten trenger hjelp fra privatpersoner, som ønsker være:

 • Støttekontakter
 • Familiekontakter
 • Leksehjelp
 • Besøkshjem/avlastningshjem
 • Tilsynsførere i fosterhjem
 • Miljøarbeidere i hjemmet

For å kunne ta oppdrag fra barneverntjenesten må du skaffe og vise frem politiattest. 

Det er en fordel hvis du har erfaring fra arbeid med barn og unge. Du må også skrive under en taushetserklæring. 

De fleste oppdrag er på ettermiddager og helger.

Kontakt kommunens barneverntjeneste for flere opplysninger, registreringsskjema og videre vurdering og godkjenning for å kunne ta oppdrag.

Bekymringsmelding

Alle som ser, observerer eller oppfatter noe som gjør de redd for at barn under 18 år ikke har det godt hjemme, kan gi beskjed til barnevernet.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Privatpersoner kan også sende bekymringsmelding til barnevernet, og du kan gjøre dette anonymt. 

Ved en anonym melding vil barnevernet, barnet og foreldre få se selve meldingen, men ikke navn på melder. Skriver du for eksempel at du er nabo vil det kunne bli gjenkjent.

 • Ved en anonym melding vil barnevernet, barnet og foreldre få se selve meldingen, men ikke navn på melder. Skriver du for eksempel at du er nabo vil det kunne bli gjenkjent.
 • For ei mest mulig effektiv saksbehandling anbefales det å bruke digitalt skjema for innmelding til barnevernstjenesten, men det kan også meldes på skjema. Skjema må sendes i posten fordi man av personvernhensyn ikke kan sende slike opplysninger på e-post.
 • På nettsiden til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) finner du mer informasjon om bekymringsmelding til barnevernet, enten du melder som privatperson eller offentlig/privat yrkesutøver med meldeplikt. På samme nettside finner du også digitalt skjema og papirskjema for innsending. 

Adresse for eventuell innsending av bekymringsmelding per post til barnevernstjenesten i Senja og Sørreisa er: 

Senja barneverntjeneste
Postboks 602
9306 Finnsnes

Kontakt oss

 • Telefon: 77 87 12 22
 • Besøksadresse: Skolegata 2, 9300 Finnsnes.
 • Postadresse: Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Ved akutte hendelser hvor barn kan stå uten betryggende omsorg, ring akuttvakt barnevern: 90 73 77 16

Nyttige informasjonslenker

Artikkelliste