KORONA:

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Barnevern

Barnevern

Barnevernet skal sikre trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i kommunen. For å kunne hjelpe barn med atferdsproblemer, emosjonelle og sosiale problemer ønsker barneverntjenesten å gi barn, unge og familier hjelp så tidlig som mulig.

Barnevernets ansvar og arbeid er i hovedsak:

 • Råd og veiledning til foreldre og barn som er i en vanskelig situasjon
 • Hjelpe- og støttetiltak i hjemmet
 • Ta vare på barn som har behov for omsorgstilbud utenfor hjemmet
 • Lage rapport ved adopsjonssøknad
 • For å ivareta barn og unges interesser samarbeide med andre offentlige instanser. Det kan være helsesykepleiere, barnehager, skole, PPT, NAV, og barne- og ungdomspsykiatri

Oppdrag for barneverntjenesten

Barneverntjenesten trenger hjelp fra privatpersoner som ønsker være:

 • Støttekontakter
 • Familiekontakter
 • Leksehjelp
 • Besøkshjem/avlastningshjem
 • Tilsynsførere i fosterhjem
 • Miljøarbeidere i hjemmet

For å kunne ta oppdrag fra barneverntjenesten må du skaffe og vise frem politiattest. Det er en fordel hvis du har erfaring fra arbeid med barn og unge. Du må også skrive under en taushetserklæring. De fleste oppdrag er på ettermiddager og helger.

Kontakt kommunens barneverntjeneste for flere opplysninger, registreringsskjema og videre vurdering og godkjenning for å kunne ta oppdrag.

Bekymringsmelding

Alle som ser, observerer eller oppfatter noe som gjør de redd for at barn under 18 år ikke har det godt hjemme, kan gi beskjed til barnevernet. Hvis du ikke er offentlig ansatt, kan du varsle anonymt.

Ved en anonym melding vil barnevernet, barnet og foreldre få se selve meldingen, men ikke navn på melder. Skriver du for eksempel at du er nabo vil det kunne bli gjenkjent.

Bekymringsmelding kan leveres på et meldingskjema fra Bufdir:

Melde fra til barnevernet (bekymringsmelding)

Send skjemaet per brev. Aldri send taushetsbelagt informasjon eller personsensitive opplysninger med e-post. Du kan også kontakte barnevernet direkte.

Kontakt

Telefon: 77 87 12 22

Besøksadresse: Skolegata 2, 9300 Finnsnes.

Postadresse: Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Ved akutte hendelser hvor barn kan stå uten betryggende omsorg, ring akuttvakt barnevern: 90 73 77 16

Lenker

For å lese mer om barnevernets tjenester, kan du se på disse nettstedene: 

bufdir.no

Lovdata - barnevernloven