HOPP - Helsefremmende oppvekst i Senja

Senja kommune er en av pilotkommunene i Troms for arbeid med helsefremmende arbeid, spesielt for barn og unge. Gjennom HOPP-prosjektet ønsker kommunen å bidra til å gi alle barn i Senja kommune en sunn, aktiv og trygg oppvekst.

Folkehelseprogrammet er et samarbeid mellom KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet. 

Satsingen skal pågå til 2025 i Troms. 

Det er flere kommuner som deltar i utviklingsarbeidet som skal bidra til å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet. Barn og unge er prioritertmålgruppe.

HOPP - Helsefremmende oppvekst i Senja kommune 

HOPP ønsker å gi alle barn i Senja kommune en sunn, aktiv og trygg oppvekst. Folkehelseoversikten i kommunen viser at overvekt og psykisk helse blant barn og unge er de største folkehelseutfordringene i kommunen. HOPP- prosjektet er finansiert av fylkeskommunen.

Prosjektet er inspirert av HOPP-prosjektet i Horten kommune. HOPP i Senja kommune har fokus på disse fire elementene:

  • Sunt kosthold
  • Fysisk aktivitet
  • Kompetanseheving blant ansatte
  • Forebygging fremfor reparasjon

Aktiviteter 

Tiltakene i HOPP-prosjektet er spesielt rettet mot barnehager, skoler og SFO. Under finner du en oversikt over aktiviteter det jobbes med. 

  • Utprøving av 4-årskontrollen i barnehage istedenfor på helsestasjon
  • Tilbud om foreldreveiledning med COS-P (Circle of Security, parenting) via helsestasjonen
  • Retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet i barnehager, skoler og SFO, som innføring av HOPP-læring (fysisk aktivitet som del av undervisningen) i skolene.
  • Tilbud om kursing innenfor kosthold og fysisk aktivitet til ansatte
  • Etablere nettverk mellom ansatte for utveksling og inspirasjon (nettverk for barnehage, skole og for mat og helsefaget)
  • Utprøving av skolemåltid etter retningslinjer

Mer informasjon

Fra venstre, Stine-Lise Paulsen, HOPP-koordinator, Inger-Lise M. Tøllefsen, rådgiver i Barne- og familietjenesten og Kim Rist, Folkehelsekoordinator i Senja kommune. Kari H. Slaattelid