Forebyggende for virksomheter

Særskilte brannobjekter er ifølge Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 «byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier».  

Virksomhetsleder og eier av disse objektene skal ivareta brannvernet og være brannvesenets kontaktperson. 

Senja brann og redning fører risikobaserte tilsyn med slike objekter.

Tilsyn med særskilte brannobjekter

Særskilte brannobjekter er brannobjekter som er omfattet av brann- og eksplosjonsvernlovens paragraf 13.

Kommunen skal identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler, virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse blir registrert som særskilte brannobjekt. 

Senja Brann og redning skal sørge for at det føres tilsyn i særskilte brannobjekt, for å påse at disse er tilstrekkelig sikret mot brann. 

Tilsynet skal omfatte alle forhold av betydning for brannsikkerheten, herunder bygningsmessige, tekniske, utstyrsmessige og organisatoriske brannsikringstiltak og forhold av betydning for gjennomføring av brannbekjempelse og øvrig redningsinnsats.

Eier av et særskilt brannobjekt skal sammen med bruker sørge for at brannsikkerheten er tilfredsstillende dokumentert. Dokumentasjonen skal omfatte tekniske og organisatoriske tiltak. Det stilles krav til blant annet opplæring, brannøvelser, vaktordning og kontroll av branntekniske installasjoner.

A.  Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.

B.  Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser.

C.  Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Kontaktpersoner

Senja Brann og redning gir råd og veiledning om brannsikkerhet hos personer som av forskjellige årsaker er ekstra utsatt for brann.

Vi tilbyr gratis hjemmebesøk ved behov og en uformell prat om brannsikkerhet i boligen.

Ta gjerne kontakt med: