Boligtilsyn og feiing

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Når vi kommer på boligtilsyn sjekker vi brannsikkerheten og kontrollerer om skorsteinen trenger feiing. 

Boligtilsyn

Under et boligtilsyn sjekker vi:

  • røykvarslere, slokkeutstyr og rømningsveier
  • om ildsted og skorstein har synlige feil eller mangler    
  • om det er behov for feiing og om feieren har tilgang til skorsteinen

Ved tilsyn må du være hjemme for å vise oss rundt i boligen. Kan du ikke være til stede selv, kan du avtale med noen at de slipper oss inn. Personen må kjenne boligen godt.

I tillegg til gjennomgang av punktene over veileder vi deg også om fyring, fyringsøkonomi og brannsikkerhet i hjemmet. Etter besøket får du en tilsynsrapport.

Før vi kommer må du finne frem dokumentasjon på ildsted/fyringsanlegg, og hvis du fikk avvik sist vi var på feiing og tilsyn, må du dokumentere at manglene er utbedret. 

Feiing

Før vi kommer for å feie må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig. Dette må du huske på: 

  • Ildstedet må være forsvarlig lukket. Husk å lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Hvis feiing skal gjøres fra feieluke innendørs må det også være ryddet og klargjort rundt luka.
  • Dersom feiingen skal gjøres fra taket innebærer det at du må legge klar en godkjent stige i metall lett tilgjengelig på eiendommen. I de tilfellene hvor det er mer enn 5 meter fra bakke til tak må stigen være festet med godkjent sklisikring. Stigen skal nå fra bakkenivå til cirka 1 meter over takrenna.
  • I tillegg må det være godkjent stige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover.
  • Hvis det er flere skorsteiner skal det være montert gangbro mellom dem, eller trinn til alle skorsteiner.
  • Hvis skorsteinen er over 120 centimeter høy skal den ha feieluke eller plattform.
  • Ved feiing fra loft eller innvendig feiing må det være noen hjemme når feieren kommer.

Alle stiger og trinn må være montert i henhold til monteringsanvisningen.

Se illustrasjonen under for eksempel: 

 

Tilsyn og feiing av fritidsbolig

Kommunen skal føre tilsyn og feiing i fritidsboliger på lik linje med bolighus. Kravene som stilles til brannsikkerhet er også den samme som gjelder for bolighus. Under tilsynet kontrollerer vi ildsted og skorstein, og gir nyttig informasjon om brannsikkerhet og rømningsveier.

Ser vi at det er behov for feiing, feier vi umiddelbart eller på et senere tidspunkt etter avtale med eieren av fritidsboligen. Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil feieren informere om godkjente løsninger.

Tilsyn og feiing av fritidsboliger er lovpålagt. Tilsyn utføres på dagtid, det er ikke anledning til å få tilsynet utført på ettermiddag/kveld.

Varsling om tilsyn og feiing

Vi varsler om feiing og tilsyn av bolig eller fritidsbolig via SMS noen dager i forveien. Der vi ikke finner eiers telefonnummer varsles det med skriftlig varsel på eiendommen.

I varslet vil det bli gitt en oppsatt tid, og dersom tidspunkt ikke passer og avtalen ønskes endret skal dette varsles tilbake via SMS eller ved å ringe feieren.

SMS' en du mottar er et personlig varsel, og hvis du lurer på noe må du derfor ta direkte kontakt med feieren som oppgis i meldingen. 

Det er feieren som har ansvar for gjennomføring av feiing på din eiendom, men det er huseiers ansvar å tilrettelegge for at feiing kan utføres. 

Feiing kan utføres uten at beboer/huseier er tilstede, men da må dette avtales med feier på forhånd.

Hvor ofte kommer vi på boligtilsyn og feiing?

Kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Ved tilsyn vurderes det utfra fyringsvaner derfor hvor ofte det bør feies. Frekvensen vil ligge på mellom 1 – 6 år mellom hver gang. Det samme gjelder fritidsboliger. 

Ønsker du ekstra feiing eller boligtilsyn dekkes ikke dette av gebyret i de kommunale avgiftene. Det må betales i tillegg. Prisen for det er timesats i brannvesenets gebyrregulativ, pluss kjøring. Prisene finner du i kommunens gebyrregulativ i lenken under:

Betalingsregulativ 2023 - Senja kommune (PDF, 569 kB)

Ønsker du feiing og tilsyn utenom det vanlige intervallet kan du bestille dette ved å kontakte e-postadressen: feiere@senja.kommune.no

Hva skjer ved avvik som avdekkes? 

Blir det avdekket avvik på fyringsanlegget eller brannsikkerheten vil du motta en rapport fra feieren som var hos deg, og som også er din saksbehandler. Du får en frist på 30 dager til å gi skriftlig tilbakemelding om at avviket er utbedret.

Tilbakemelding kan sendes som brev eller e-post til saksbehandler som beskrevet i tilsynsrapporten. Du kan også bruke det elektroniske skjema i lenken under for å gi skriftlig tilbakemelding om avviket:

Skjema - Avvik ved feiing eller boligtilsyn, tilbakemelding

Fjerne ildsted/skorstein

Hvis ildsted/ovn fjernes vil det være grunn for å få fritak for feiing og tilsyn. Det vil også gi fritak for de kommunale avgiftene knyttet til dette. Bruk det elektroniske skjema i lenken under for å melde fra om ildsted som ikke er i bruk: Skjema - Skorstein som ikke er i bruk, melding

Gjeldende lover og forskrifter 

I lenkene under finner du nasjonale lover og forskrifter knyttet til brannvern, og nettsider om tema. Du finner også lenke til Senja brann & redning på Facebook.