Sektorplan for idrett, kultur og frivillighet

Det offentlige skal tilrettelegge for gode, varierte og tilrettelagte tilbud innen idrett, friluftsliv og kultur.

Gjennom samhandling med innbyggerne/frivillige, skal vi i fellesskap bidra til at Senja i enda sterkere grad blir et attraktivt og livskraftig lokalsamfunn der, idrett, friluftsliv og kultur står sentralt.

Hva er en sektorplan?

Sektorplanen er en tematisk plan som beskriver mål, satsingsområder og tiltak (PDF, 2 MB) innenfor de ulike tjenesteområdene i kommunen.

Sektorplanen har en fireårig handlingsdel, som rulleres annethvert år.

Bakgrunn og lovverk

Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle utviklinga innenfor sine områder.

I henhold til "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet” (V-0732 B) er det et krav om at idrettsanlegg det søkes midler til må være del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

Sektorplan bør ses i sammenheng med:

  • Kommuneplanens samfunnsdel
  • Kommuneplanens arealdel for land og sjø
  • Kommunedelplan for naturmangfold
  • Kommunedelplan for miljø, klima og energi
  • Kulturminneplan

Medvirkning

Sektorplanen er utarbeidet av avdeling for kultur og idrett, med medvirkning fra kulturlivet, idrettslivet og frivilligheten.

Politisk er planen forankret i utvalg for oppvekst og kultur (UOK).

Plan og oversikt over anlegg, kulturarenaer og turområder

Artikkelliste