Motorferdsel i utmark

I hovedsak er all motorisert ferdsel i utmark forbudt. Det er likevel en del unntak for tillatt nyttekjøring. Du kan også søke kommunen om dispensasjon fra loven for noen typer transport.

Under finner du eksempler på transport med motorkjøretøy i utmark og vassdrag hvor du ikke trenger søknad om dispensasjon. Det er likevel flere forbehold, og du må derfor sette deg godt inn i gjeldende regler før du går i gang. Vi anbefaler at du leser både kommunens retningslinjer og nasjonalt regelverk. Link til disse finner du nederst på denne siden. 

Nytteformål der ferdsel er tillat uten søknad:

 • Transport av ved fra egen eiendom til fast bopel.
 • Kommune, hjelpekorps, idrettslag, turlag og turistbedrifter kan kjøre for preparering av skiløyper og skibakker for allmenheten og konkurranser.
 • Nødvendig transport for drift av turistanlegg.
 • Transport av materiell, utstyr og arbeidsfolk til byggeplass i samsvar med byggetillatelse. Dette gjelder ikke vanlig vedlikehold.
 • Kjøring i forbindelse med jordbruks-, skogbruks- eller reindriftsnæring.
 • Transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort.
 • Nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt, i regi av kommunen.

Hva må det søkes om?

For annen kjøring enn tillatt nyttekjøring må det søkes om dispensasjon. Kommunen kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark ved for eksempel:

 • Transport med snøskuter. 
 • Snøscootertransport av ved fra egen eiendom til annet sted enn fast bopel (f.eks. hytte), og transport av ved fra andres eiendom.
 • Transport av funksjonshemmede.
 • Gruppeturer på snødekt mark.
 • Fastboende som påtar seg ervervsmessig kjøring.
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser.
 • Ved særlige behov.

Søknad

Under finner du vedlagt mer informasjon om søknad, veiledning med selve søknaden, skjema for grunneiers tillatelse og skjema for legeerklæring. Merk at søknaden krever flere vedlegg:

 • Kartkopi/kartskisse med inntegnet trasé for kjøring.
 • For søknader som gjelder varig funksjonshemming kreves legeerklæring på vedlagte skjema.
 • For søknad om transport til egen hytte kreves skjøte, festekontrakt og/eller leiekontrakt.
 • For søknad om transport av ved kreves hogsttillatelse. Hogstområdet og trasé for kjøring inntegnet på kart.
 • Skriftlig tillatelse fra berørte grunneiere på vedlagte skjema.

Søknad motorferdsel i utmark (PDF) (PDF, 148 kB)

Retningslinjer for behandling av motorferdselsaker (PDF) (PDF, 182 kB)

Skjema for legeerklæring (PDF) (PDF, 233 kB)

Grunneiers tillatelse (PDF) (PDF, 118 kB)

Søknad med vedlegg sendes til: Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes. Søknad kan også leveres i kommunens servicetorg. 

Nyttige lenker

Lovdata - Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag

Lovdata.no - Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

Miljødirektoratet - Motorferdsel i utmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Motorferdsel