KORONA:

For siste nytt om koronasituasjonen i kommunen, og for generell informasjon og spørsmål om korona,  se vår temaside og nyhetsside i lenkene under. 

Temaside - koronavirus Nyhetsside - koronavirus

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

For å tilrettelegge for økt verdiskaping i skogbruket deler kommunen tilskudd til nærings- og miljøtiltak i denne næringa. Miljøverdier for biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen skal også ivaretas og utvikles gjennom tilskuddene. 

Målet med pengetilskudd til jordbruket er å øke verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene, og bevare og utvikle miljøverdier i skogen. Gjennom kommunen gjøres det lokale prioriteringer og tilpasninger. 

Hva kan det søkes om penger til? 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket omfatter flere ulike ordninger, og under kan du lese om aktuelle tiltak som kan få pengestøtte. 

Tiltak innen skogkultur; Det gis penger til ungskogpleie, andre kvalitetsfremmende tiltak, til skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med kulturminner. Det kan for eksempel være: 

  • Foryngelsestiltak som planting, såing og markberedning. (For utenlandske treslag må det på forhånd søkes om godkjenning.)
  • Ungskogpleie
  • Stammekvisting
  • Tynning (dekke underskudd, eventuelt tilskudd gis pr. dekar)
  • Gjødsling av skog

Tilskudd til veibygging; Det kan gis penger til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier når dette bidrar til helhetsløsninger som gir grunnlag for utnyttelse av skog- og utmarksressursene.

All nybygging av skogsveger skal godkjennes i henhold til forskrift om planlegging og godkjenning av veger for landbruksformål.

Miljøtiltak i skog; Der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner. Det kan for eksempel være:

  • Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»

Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.; Det kan gis tilskudd til utdrift av skogvirke med taubane, hest o.a. 

Tilskudd til utdrift av skogvirke som skal brukes til energiproduksjon (ikke ved); Det kan gis penger til utdrift av skogvirke som skal brukes til energiproduksjon. Det vil si heltrevirke og hogstavfall, herunder GROT, samt rundtømmer fra førstegangstynning og lauvskoghogst. 

Mer informasjon 

For å lese mer om de ulike tiltalene som kan få pengestøtte, krav og veiledning til søknad, og for å levere søknad, se Landbruksdirektoratets nettside i lenken under: 

Lanbuksdirektoratet.no - tilskuddsordninger skogbruk​​​

Kontaktpersoner i kommunen for tilskuddsordningene innen skogbruk er: