Grunnforhold og kvikkleire

Grunnforhold og kvikkleire

I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner og ved konkrete utbyggingsprosjekter gjør Senja kommune undersøkelser av grunnforhold. Det er ikke gjort en statlig oversiktskartlegging av kvikkleireforekomster i Senja kommune. 

Statlige undersøkelser av kvikkleire

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som er statlig myndighet med ansvar for blant annet oversiktskartlegging av kvikkleireforekomster i hele landet. 

NVEs oversiktskartlegging har konsentrert seg om å identifisere områder hvor det kan gå større skred, og har derfor ikke identifisert alle områder hvor det finnes kvikkleire. I Senja kommune er det ikke gjort en slik overordna kartlegging. 

Områder i Senja hvor det kan finnes kvikkleire

Selv om det ikke finnes en overordna kartlegging av kvikkleire i Senja kommune kan man ved å se hvor den marine grensen går, vurdere om det er sannsynlig at det er kvikkleire i våre områder. 

Kvikkleire finnes i områder med marine avsetninger og sannsynligheten for kvikkleireforekomster henger derfor sammen med marin grense. I områder under marin grense, det vil si arealer som tidligere lå under havnivået, kan man finne kvikkleire. 

Hvilke områder som ligger under marin grensevises i NVEs temakart i lenken under. I kartet er også oversikt over kartlagte, eller planlagt kartlagte, områder. 

NVE - Temakart kvikkleire

Undersøkelser før det bygges

Før kommunen godkjenner bygging i områder skal det lages reguleringsplan, eller sikres at bygging skjer i tråd med en gjeldende reguleringsplan for området. 

I alle plansaker skal det lages risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det blant annet beskrives om det er fare for ras, skred og flom. 

Hvis ROS-analysen identifiser areal der kvikkleire er sannsynlig, skal området avsettes som fareområde i reguleringsplanen. Da vil det bli vurdert om det skal være forbud mot å bygge i området, eller om det må gjøres geotekniske undersøkelser for å dokumentere tilstrekkelig grunnstabilitet før eventuell utbygging. I så fall må det utarbeides tiltak for hvordan området kan utbygges uten at det oppstår fare for skred. 

Kostnader for grunnundersøkelsene må bæres av utbyggeren/tiltakshaver.  

I reguleringsplaner utarbeidet før 2008 var det ikke krav til ROS-analyse. Når det søkes om byggetillatelse i slike områder vurderer kommunen sannsynligheten for kvikkleire ved å bruke løsmassekart og høydedata for å vurdere eventuelle krav om grunnundersøkelse gjennomført av geotekniker. Hvis undersøkelsen påviser kvikkleire skal geotekniker også involveres i prosjekteringen.  

Videre sendes forslag til reguleringsplaner ut på høring til offentlige etater, blant annet NVE, statsforvalter og andre fagetater. Før planer vedtas skal det være dokumentert at alle forhold som gjelder grunnforhold er undersøkt.

Hvordan undersøkes områder under marin grense?

I reguleringsområder som innebærer areal under marin grense kan man undersøke sannsynligheten for kvikkleireforekomster. I løsmassekart utviklet av NGU, Norges geologiske undersøkelse finnes en slik oversikt. Kartet finner du i lenken under.

NGU - Løsmassekart

Hvis NGU-løsmassekartet for eksempel viser at grunnen består av bart fjell, så er sannsynlighet for kvikkleire veldig liten. Viser løsmassekartet derimot for eksempel «sammenhengende dekke med hav- og fjordavsetninger» så er sannsynlighet for marin leire større, og det må gjennomføres en geoteknisk grunnundersøkelse før det aktuelle området eventuelt kan reguleres til utbyggingsområde.

For mer informasjon rundt løsmassetype og sannsynlighet for kvikkleire, se NGUs nettside i lenken under: 

NGU - Mulighet for marin leire

Bygging i områder med kvikkleire

Det er menneskelig aktivitet gjennom utbygging som oftest er den utløsende faktoren for skred. Byggesakprosessen skal  sikre at det ikke bygges i fareområder. Ved byggesøknad har utbygger ansvaret for å kartlegge og utrede byggetomten for naturpåkjenninger som kvikkleire, slik at sikkerheten ivaretas. Dette skal dokumenteres i søknaden om byggetillatelse.

Der det er relevant vil det settes krav til obligatorisk uavhengig kontroll av geotekniske undersøkelser. Det betyr at et uavhengig firma skal inn å kontrollere at arbeidet er riktig utført.

Kommunen skal avslå byggesøknader der det sikkerheten ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

For å lese mer om krav som stilles til bygging i områder med kvikkleire, se NVEs nettside og veileder i lenken under: 

NVE - Bygging i områder med kvikkleire