KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Tilknytning til kommunalt vann og avløp

Gjennom de kommunale avgiftene betaler innbyggere for å være tilknytta kommunale vann- og avløpsanlegg. Som abonnent av kommunalt vann og avløp skal du få en sikker vannforsyning, og en hygienisk og trygg håndtering av avløpsvann.

Vannforsyning

I Senja kommune er det mange vannverk som forsyner innbyggerne våre med vann. Kommunen skal gi abonnentene en sikker forsyning med nok, trygt og godt vann. Derfor tas det jevnlig vannprøver fra våre anlegg, for å overvåke at kvaliteten på vannet tilfredsstiller krav i drikkevannforskriften. 

For å lese mer om krav som stilles i drikkevannsforskriften, se lenken til lovverket i lenken under: 

Lovdata.no - Drikkevannsforskriften

Kommunale avløpsanlegg

Senja kommune har avløpsanlegg, renseanlegg og pumpestasjoner rundt om i hele kommunen. Disse sørger for trygg trygg håndtering av avløpsvann for våre innbyggere. 

For å lese mer om krav som stilles til håndtering av avløpsvann, se Miljødirektoratets nettside i lenken under:

Miljødirektoratet - Avløp

Varsling ved feil og arbeid

Hvis kvalitetsprøver for eksempel viser vannverdier som ikke tilfredsstiller krav, vil det kunne innebære kokepåbud til feil er retta opp. Med jevne mellomrom gjøres det også oppgradering og arbeid på våre vann- og avløpsanlegg. Innbyggere som påvirkes av slikt arbeid vil få varsel om dette.

Automatisk varsling via SMS er satt opp geografisk mot folkeregistrert bostedsadresse. For å lese mer om slik varsling, og for å kontrollere og eventuelt endre din oppføring, kan du trykke her. 

Tilknytning til kommunale vann- og avløpsanlegg

Hvis du skal gjøre tilknytning til offentlige anlegg, må du søke om tillatelse til det. Alle som skal grave i grunnen må også undersøke om det går kabler, rør og ledninger i bakken. For å få den oversikten må du levere gravemelding. For å lese mer om gravemelding og VA-søknad kan du trykke på denne lenken.

Alle som skal grave i grunnen må også undersøke om det går kabler, rør og ledninger i bakken. For å få den oversikten må du levere gravemelding 

Priser og fritak

Alle som er tilknyttet kommunens vann- og avløpsnett er pliktig å betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Forbruksgebyr beregnes enten pr. kvm. bruksareal eller ut fra fjorårets innrapporterte vannmålerstand.

De gjeldende satsene for gebyr for vann og avløp, og tjenester knyttet til dette, finner du i kommunens gebyrregulativ på denne lenken. (PDF, 900 kB)

Hvis din bolig/eiendom er frakoplet det offentlige ledningsnettet i anboringspunktet kan du få fritak for kommunale gebyrer. I særlige tilfeller kan det også søkes om fritak for kommunale gebyrer for inntil ett år uten frakopling. Søknad leveres på elektronisk skjema i lenken under: 

Skjema - Søknad om fritak for kommunale gebyrer