Ny Gryllefjord skole

Ny Gryllefjord skole

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Prosjektets navn

  • Ny Gryllefjord skole
  • Prosjektleder og kontakt: Kato Fredriksen, prosjektleder i Stab samfunnsutvikling, Senja kommune.

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Det planlegges for ny skole i Gryllefjord, med tilhørende gymsal, svømmehall og treningsrom. Skolen dimensjoneres for inntil 70 elever fordelt på 1-10 trinn.

I tillegg er det foreslått å ta høyde for samlokalisering av offentlige tilleggsfunksjoner som blant annet bibliotek, service-/rådhusfunksjoner, voksenopplæring og fysioterapi. Uteområdet skal opparbeides slik at det kan romme muligheter for fremtidig barnehage i utbyggingsområdet.

Tomteområdet som er tiltenkt for ny skole ligger i Sildevika øst og er i hovedsak eid av private grunneiere. Det er gjennomført grunnundersøkelse for området, og det er utarbeidet Reguleringsplan, Kommunal detaljregulering Sildevika-Gryllefjord øst. PID 5421 2019 03. Planen er vedtatt i kommunestyre den 30.6.22 Sak 68/2022.

Mandat

Kommunestyret har i sak 63/2022 den 30.06.22 vedtatt å opparbeide tomteområdet i Sildevika øst som et eget prosjekt, parallelt med utredning av forprosjekt for Gryllefjord skole. Endelig vedtak om å gjennomføre bygging av nytt skolebygg skal gjøres i egen sak til kommunestyret når forprosjektet foreligger.

Vedtak i kommunestyret:

  • Sak 180/2021: Budsjett og økonomiplan 2022 – 2025, datert 16.12.2021
  • Sak 63/2022: «Gryllefjord skole – videre utredning og framdrift» datert 30.06.22.

Mål

Mål for prosjektet er å bygge ny skole i Gryllefjord med tilhørende gymsal, svømmehall og samlokaliserte kommunale funksjoner.

Varighet for prosjektet

  • Grunnerverv: 2022-medio 2023
  • Forprosjekt: medio 2023
  • Opparbeidelse tomteareal: 2023
  • Funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for totalentreprise: 2023
  • Totalentreprise utførelse: 2023-2025

Kostnader

Budsjett og økonomiplan 2022-2025: 121 millioner kroner.

Status

Det er igangsatt arbeid med grunnerverv for det aktuelle tomteområdet. Det har imidlertid tatt lengre tid og skapt større utfordringer enn forutsatt, da berørte eiendommer har svært mange hjemmelshavere i inn- og utland. Fremdeles mangler noen underskrevne avtaler.

Om det skal iverksettes en ekspropriasjonsprosess, må besluttes i nær framtid. Det vil i så fall forsinke oppstarten ytterligere.

Arbeidet med konkurransegrunnlag for innhenting av tekniske rådgivere og arkitekt er igangsatt. Det forventes at rådgiver og arkitekt kan være kontrahert tidlig i 2023.

Reguleringsområde ny Gryllefjord skole.