Skolefritidsordning

Skolefritidsordningen (SFO) er en oppholdsplass for barna utover skoletiden. På skolefritidsordningen skal barna få omsorg, tilsyn og trygghet gjennom lek og fritidsaktiviteter.

Skolefritidsordning er et tilbud før og etter skoletid for 1.–4. trinn. Tilbudet er også for barn med særskilte behov fra 1.–7. klasse.

Søknad om plass

Hvis du vil ha plass til barnet ditt i SFO må du søke om plass før 1. mars. Det er en måneds oppsigelsestid.

Søknad om plass, endring og oppsigelse av plass, gjøres i Vigilo.

For barn som skal starte på 1. trinn kommende høst, vil det være mulig å logge inn med ID-porten når du har fått beskjed om skoleplass og -sted på ditt barn. Dette skjer normalt i løpet av januar.

Den aktuelle skolen kan hjelpe deg med søknaden.  

Nyttige lenker

Priser

Du må betale for plass i SFO til barnet ditt, og det er mulig å få hel eller halv plass. 

Har du halv plass, er det ved behov mulig å kjøpe enkelttimer i tillegg. Hvis du har flere barn i SFO får du 50 % søskenmoderasjon. Her finner du priser i betalingsregulativ for Senja kommune.

Redusert foreldrebetaling

Foresatte med barn i SFO på 1.-4. trinn kan søke om reduksjon i foreldrebetaling. Det kan gis redusert foreldrebetaling hvis:

  • Kostnaden for skoleåret utgjør mer enn  6 prosent av inntektene til husholdningen det siste året.
  • Det er varig nedgang i husholdningens inntekter i løpet av skoleåret, og dette utgjør mer enn 6 prosent av inntektene til husholdningen.  

Betaling for kost kan komme i tillegg. Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere eller samboere (ugifte personer over 18 år som har felles barn eller har bodd sammen i minst 12 av de 18 månedene).

Hvis barnet bor fast hos begge foreldre, blir betalingen regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrert adresse som barnet. 

Hvis foresatte deler utgifter mellom seg, må det oppgis i søknaden.

Søknad om redusert foreldrebetaling gjøres her, gjennom Vigilo.

Artikkelliste