Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er en oppholdsplass for barna utover skoletiden. På skolefritidsordningen skal barna få omsorg, tilsyn og trygghet gjennom lek og fritidsaktiviteter.

Skolefritidsordning er et tilbud før og etter skoletid for 1.–4. trinn. Tilbudet er også for barn med særskilte behov fra 1.–7. klasse.

Søknad om plass

Hvis du vil ha plass til barnet ditt i SFO må du søke om plass før 1. mars. Det er en måneds oppsigelsestid. Søknad om plass, endring og oppsigelse av plass, leveres digitalt på skjema under. Den aktuelle skolen kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.  

Skjema -  Innmelding, endring, oppsigelse SFO

I denne lenken kan du se oversikt over skoler i Senja kommune

Priser

Du må betale for plass i SFO til barnet ditt, og det er mulig å få hel eller halv plass. Har du halv plass, er det ved behov mulig å kjøpe enkelttimer i tillegg. Hvis du har flere barn i SFO får du 50% søskenmoderasjon.

For prisoversikt, se kommunens betalingssatser- og gebyrregulativ (PDF, 812 kB)

Redusert foreldrebetaling

Foresatte med barn i SFO på 1.-4. trinn kan søke om reduksjon i foreldrebetaling. Det kan gis redusert foreldrebetaling hvis:

  • Kostnaden for skoleåret utgjør mer enn  6 prosent av inntektene til husholdningen det siste året.
  • Det er varig nedgang i husholdningens inntekter i løpet av skoleåret, og dette utgjør mer enn 6 prosent av inntektene til husholdningen.  

Betaling for kost kan komme i tillegg. Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere eller samboere (ugifte personer over 18 år som har felles barn eller har bodd sammen i minst 12 av de 18 månedene).

Hvis barnet bor fast hos begge foreldre blir betalingen regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrert adresse som barnet. Hvis foresatte deler utgifter mellom seg må det oppgis i søknaden.

For å søke om redusert foreldrebetaling SFO brukes det elektroniske skjema i lenken under. Med søknaden må dokumentasjon på inntekt vedlegges, helst kopi av skattemeldingen for siste skatteår. Hvis husholdningen har varig nedgang i inntekten inneværende år må dette dokumenteres og legges ved. Søknader uten dokumentasjon avslås, og det må søkes på nytt hvert år.

Skjema - søknad om redusert foreldrebetaling SFO

Lenker