KORONA:

Testing ved mistanke - Senja kommune har teststasjon for koronatesting. Tester må fortsatt avtales på forhånd for å sette opp time. Les mer om teststasjonen og kontaktinformasjon på denne lenken.

På våre temasider om korona kan du lese oppdatert informasjon om koronaviruset og tiltak fra kommunen og nasjonale myndigheter.

Temaside - koronavirus 

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er en oppholdsplass for barna utover skoletiden. På skolefritidsordningen skal barna få omsorg, tilsyn og trygghet gjennom lek og fritidsaktiviteter.

Skolefritidsordning er et tilbud før og etter skoletid for 1.–4. trinn. Tilbudet er også for barn med særskilte behov fra 1.–7. klasse.

Søknad om plass

Hvis du vil ha plass til barnet ditt i SFO må du søke om plass før 15. mars. Det er en måneds oppsigelsestid. Søknad om plass, endring og oppsigelse av plass, leveres digitalt på skjema under. Den aktuelle skolen kan hjelpe deg med å fylle ut søknaden.  

Skjema -  Innmelding, endring, oppsigelse SFO

Se oversikt over skoler i Senja kommune

Priser

Du må betale for plass i SFO til barnet ditt, og det er mulig å få hel eller halv plass. Har du halv plass, er det ved behov mulig å kjøpe enkelttimer i tillegg. Hvis du har flere barn i SFO får du 50% søskenmoderasjon.

For prisoversikt, se kommunens betalingssatser- og gebyrregulativ for 2020 (PDF, 900 kB)

Redusert foreldrebetaling

Foresatte med barn i SFO på 1.-og 2.trinn kan søke om reduksjon i foreldrebetaling. Det kan gis redusert foreldrebetaling hvis:

  • Kostnaden for skoleåret utgjør mer enn  6 prosent av inntektene til husholdningen det siste året.
  • Det er varig nedgang i husholdningens inntekter i løpet av skoleåret, og dette utgjør mer enn 6 prosent av inntektene til husholdningen.  

Betaling for kost kan komme i tillegg. Med husholdning menes ektefeller, registrerte partnere eller samboere (ugifte personer over 18 år som har felles barn eller har bodd sammen i minst 12 av de 18 månedene).

Hvis barnet bor fast hos begge foreldre blir betalingen regnet ut fra inntekten til den som har samme folkeregistrert adresse som barnet. Hvis foresatte deler utgifter mellom seg må det oppgis i søknaden.

For å søke om redusert foreldrebetaling SFO brukes det elektroniske skjema i lenken under. Med søknaden må dokumentasjon på inntekt vedlegges, helst kopi av skattemeldingen for siste skatteår. Hvis husholdningen har varig nedgang i inntekten inneværende år må dette dokumenteres og legges ved. Søknader uten dokumentasjon avslås, og det må søkes på nytt hvert år.

Frist for søknad om redusert foreldrebetaling for 2020/2021: 1. oktober 2020. Leverte søknader vil gjelde for hele SFO-året, altså fra 1. august. Søknader mottatt etter fristen vil bli behandlet, men vil være gyldig fra den første hele måneden etter den er mottatt, og ut SFO-året.

Skjema - søknad om redusert foreldrebetaling SFO

Lenker