3. gangs høring og offentlig ettersyn- PID 201601 - Kommunedelplan for bynære områder - FRIST: 10. august 2023

Planendringer som er gjort etter 2. gangs høring er omfattende, og med denne bakgrunn vedtok Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) som planutvalg i sak 78/2023, den 1.6.23 at revidert planforslag KDPB, sist revidert 20.8.21 skal legges ut til 3. gangs høring.

Om planen

Kommunedelplan for bynære områder er en overordnet og langsiktig arealplan som hovedsakelig legger til rette for bolig- og næringsutvikling i og rundt Silsand og de bynære områder som grenser til byen og kommunesenter Finnsnes. Videre skal planen sikre Bymarka, Silsandmarka og Finnfjordmarka.

Planområdet er 21,5 km² stor strekker seg fra Islandsbotn via Silsand til Vika, og fra området rundt Trollvikskole via Finnsnes, Botnhågen og Finnfjord til Sørreisa grense. Områderegulering Byplan Finnsnes videreføres i kommunedelplan for bynære områder (KDPB) uendret.

Historikk

KDPB ble lagt ut til 2. gangs høring høst/vinter 2021, og flere regionale myndigheter fremmet en rekke innsigelser mot planforslaget i denne sammenheng. Innsigelsene hovedvekt lå på mangelfull utredning og konsekvensutredning av planforslaget, upresise bestemmelser, og ikke minst mangelfull begrunnelse for de svært store nye utbyggingsarealene som ble foreslått under 2. gangs høringen.

Planendringer som er gjort etter 2. gangs høring er omfattende, og med denne bakgrunn vedtok Utvalg for samfunnsutvikling (UFS) som planutvalg i sak 78/2023, den 1.6.23 at revidert planforslag KDPB, sist revidert 20.8.21 skal legges ut til 3. gangs høring, slik at høringspartene har mulighet til å sette seg inn i endret planforslag samt vurdering om de foreslåtte endringene ivaretar forholdene som ble påpekt i de ulike innsigelsene og merknader.

Hovedhensikten med 3. gangs høringen er å få løst innsigelsene som flere regionale sektormyndigheter fremmet til planforslaget under 2. gangs høring, slik at kommunedelplanen kan vedtas i løpet av 2023.

Endringer

Det viktigste planendringer er:

  • Ny konsekvensutredningen i 3 nivå: for hele planområde samlet, de 9 delområdene hver for seg, og hvert enkelt forslag til endret arealbruk (nye utbyggingsområder lagt inn i planforslaget), er komplett ny utarbeidet.
  • En rekke foreslåtte nye utbyggingsområder ble redusert i arealavgrensningen.
  • Planbeskrivelsen er komplettert med målsetningene bak kommunedelplanen, forenklet arealregnskap og vurdering av planens innhold
  • Planbestemmelsene er ny strukturert og oppdatert, og det er laget et klart skille mellom bestemmelsene og retningslinjer.
  • Utnyttelsesgraden for bebygde boligtomter er fastsatt til bebygd areal 35% i størst parten planområde.
  • Bestemmelsen knyttet til krav om utarbeidelse av detaljregulering er presisert.
  • Byggegrense mot sjø er fastsatt langs hele strandsonen innenfor kommunedelplanen. Og byggegrense mot fylkesvei for alle aktuelle veistrekninger.
  • Plankartet er komplettert med ulike hensynssoner som aktsomhetsområde flom og sørpeskred langs enkelte elver, hensynssone bevaring naturmiljø skog og myr.
  • Andre justeringer i plankart, bestemmelser og planbeskrivelsen

Plandokumenter

Alle høringsdokumenter, samt saksprotokoller fra alle politiske behandler er tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister.

Planregister Senja kommune

Medvirkning

Eventuelle merknader til planforslaget merkes med «Kommunedelplan bynære områder, sak nr. 2020/1428» og sendes til: post@senja.kommune.no  eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Merknads- og høringsfrist: 10. august 2023.