Betalingssatser og gebyrregulativ 2023

Gebyrer- og brukerbetalinger skal bidra til å finansiere velferdstilbudet til kommunenes innbyggere, samt sikre en riktig bruk av offentlige velferdsmidler.

Hovedmålet til Senja kommune er å sikre at alle innbyggere får likeverdige og gode tjenester der de bor.

Kommunen skal være en generalistkommune som ivaretar de lovpålagte oppgavene og som har økonomisk evne til å påta seg nye oppgaver.

Gebyrer og brukerbetalinger

Gebyrer- og brukerbetalinger skal bidra til å finansiere velferdstilbudet til kommunenes innbyggere, samt sikre en riktig bruk av offentlige velferdsmidler.

De rettslige rammene for brukerbetalinger i kommunene inkluderer regler om avgifter, gebyrer og egenbetaling for konkrete kommunale tjenester.

Utgangspunktet for all forvaltningsvirksomhet er at ingen innbygger kan pålegges å yte noe til fellesskapet uten at det er hjemlet i lov.

Adgangen til å kreve brukerbetaling er hjemlet i særlovene med tilhørende forskrifter.

Betalingsregulativ 2023 - Senja kommune (PDF, 569 kB)