Forprosjekt Nye Dansesletta barnehage

Målet for prosjektet er å lage et forprosjekt som underlag for politisk behandling og bevilgning i kommunestyret 11. mai, for bygging av ny barnehage.

Prosjektets navn

  • Forprosjekt Dansesletta Barnehage
  • Prosjektleder og kontakt: Martin Dreyer Ingebrigtsen, prosjektleder Stab samfunnsutvikling, Senja kommune

Hva gjelder prosjektet og hvem berøres

Senja kommune planlegger ny barnehage i Vangsvik, som skal samle de tre avdelingene i Dansesletta barnehage i ett bygg, plassert på tomta ved siden av Vangsvik bygdehus.

Barnehagen dimensjoneres for 66 plasser og planlegges med en viss grad av fleksibilitet når det gjelder intern organisering av avdelinger.

Forprosjektet vil gjennomføres i et samarbeid mellom eksterne rådgivere, prosjektleder og representanter for ledelsen, ansatte og foreldre i Dansesletta barnehage.

Mandat

Forprosjektet er vedtatt i Senja Kommunestyre den 16. desember 2021, K-sak 192/2021.

Mål

Målet med prosjektet er å lage et forprosjekt som underlag for politisk behandling og bevilgning for bygging av ny barnehage.

Varighet for prosjektet

Brukergruppen har i 2022 jobbet med en beskrivelse av sine behov. Ekstern rådgiver skal utarbeide forprosjektet ut over vinteren, med planlagt politisk behandling våren 2023.

Kostnader

Tranøy kommune gjennomførte et forprosjekt i 2019, som kostnadsberegnet barnehagen til rundt 35 millioner kroner.

Dette forprosjektet var for et konsept med 2 avdelinger.

Pågående forprosjekt er for en større barnehage med 3 avdelinger. Vi vil derfor utarbeide et oppdatert kostnadsestimat, som vil legges fram for politisk behandling, når forprosjektet er fullført.

Status

  • Senja kommune har i løpet av 2023 utarbeidet et forprosjekt, utført av Norconsult AS.  Arbeidet har hatt fokus på løsninger som gir de beste forholdene for ansatte og barn, innenfor en realistisk ramme.  Det har blant annet vært gjennomført brukermøter med de ansatte i Dansesletta barnehage og foreldrerepresentant, som har gjort et godt arbeidet med å kartlegge og fremme sine behov.
  • Senja kommunestyre behandlet forprosjektet, og vedtok byggingen av den ny barnehagen som en totalentreprise, i kommunestyresak 108/2023 i møtet 7. september 2023.
  • Kommunen har jobbet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag med tilhørende avklaringer og undersøkelser, siden vedtaket ble fattet.  
  • Det er kommunens intensjon å lyse ut totalentreprisen i løpet av første halvdel av januar, med forespeilet oppstart på byggetomta vår/sommer 2024. Utlysningsdato er ikke endelig fastsatt, siden det fortsatt gjenstår noen avklaringer og kvalitetssikring.
Illustrasjon Dansesletta barnehage.

Nyttige informasjonslenker