Høring og offentlig ettersyn av offentlig detaljregulering for Bøvær, PID 192907201902- Frist 1. september

Planutvalget i Senja kommune vedtok i sak 91/2022 den 28/6-2022 at planforslaget for offentlig detaljregulering for Bøvær kan utlegges til høring og offentlig ettersyn. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om planen: 

Eiendommene med gårdsnummer 307, bruksnummer 1, 5, 7, med flere inngår i aktuelt planforslag. Hensikten med planen er å løse utfordringene tilknyttet forsøpling og manglende parkeringskapasitet i området. Det skal legges til rette for utfartsparkering ved Knarrvika, med toalett og punkt for søppelhåndtering, samt for etablering av 2 private parkeringsplasser ved krysset mot Kråkeslottet, snuplass og småbåtanlegg. 

Planforslag kommunal detaljregulering Bøvær, nord for SkalandFrist for merknader til planforslag 

Merknader til planforslaget skal sendes til Senja kommune. 
Merknader merkes med “Kommunal detaljregulering Bøvær, ref. 2020/1424” og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.  
Frist for merknader er satt til 1. september. 

Lovhjemmel: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges kommunal detaljregulering for Bøvær, PlanID 192907201902, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Plandokumenter 

Alle plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune