Høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Nygårdsveien 13, PID 202201 - Frist 6. april 2023

Planutvalget i Senja kommune vedtok i sak 18/2023 den 2/2-2022 at planforslaget for privat detaljregulering for Nygårdsveien 13 kan utlegges til høring og offentlig ettersyn. 

Om planen

Hensikten for planarbeidet er å utvikle hoveddelen av gnr/bnr 44/174 til boligformål - lavblokkbebyggelse samt tilgrensende samferdsels- og uteoppholdsarealer. Det planlegges for inntil 18 boenheter over tre plan med tilhørende parkeringsanlegg under bebyggelsen (i underetasje). Tiltaket som ligger til grunn for planforslaget representerer en fortetting i sentrumsnære arealer og bidrar til å utvikle et boligtilbud som reflekterer ønske om og forventet befolkningsvekst, befolkningssammensetning og husholdningstype.

Planforslag PID 202201 - Privat detaljregulering for Nygårdsveien

Frist for merknader til planforslag 

Merknader til planforslaget skal sendes til Senja kommune. 
Merknader merkes med “Detaljregulering for Nygårdsveien 13, ref. 2021/7376” og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.  
Frist for merknader er satt til 6. april 2023. 

Lovhjemmel: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges privat detaljregulering for Nygårdsveien 13, PlanID 202201, ut til høring og offentlig ettersyn. 

Plandokumenter 

Alle plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune