Høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Valvåg fritidsbebyggelse Sør Senja, PID 202113 - Frist 25. oktober

Høring og offentlig ettersyn av privat detaljregulering for Valvåg fritidsbebyggelse Sør Senja, PID 202113 - Frist 25. oktober

Planutvalget i Senja kommune vedtok i sak 100/2022 den 1/9-2022, at planforslaget for privat detaljregulering for Valvåg fritidsbebyggelse kan utlegges til første gangs høring og offentlig ettersyn. 

Om planen:

Hensikten med planarbeidet er å fradele 3 hyttetomter i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse. Grunneier ønsker å forankre deres tilknytning til stedet ved å tilrettelegge for hytter til familie. Hytteområdet skal fremstå som ett, og bære preg av natur. Samtidig drives det med småskala skogsdrift på Stonglandshalvøya, og det er avsatt et område til lagring av tømmer. 

Planforslag utlagt til høring og offentlig ettersyn

 
Frist for merknader til planforslag

Merknader til planforslaget skal sendes til Senja kommune. 
Merknader merkes med “Privat detaljregulering Valvåg fritidsbebyggelse, ref. 2021/5573” og sendes på e-post til post@senja.kommune.no eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.  
Frist for merknader er satt til 25. oktober.

Lovhjemmel: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges privat detaljregulering ut til høring og offentlig ettersyn. 

Plandokumenter 

Alle plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune