Kunngjøring av mindre reguleringsendring, Dragøy hyttefelt PID 1927201901 - Klagefrist 27. desember

Senja kommune har vedtatt en såkalt mindre reguleringsendring etter pbl § 12-14, 2. avsnitt, som berører eiendom gnr. 214 bnr. 14
og 62. Den vedtatte endringen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a-m.

Utførte endringer:

I den vedtatte planendringen er utforming/ plassering av adkomstvei endret, felles lekeareal har fått en ny plassering, og enkelte tomter for fritidsbebyggelse er endret innenfor hyttefeltet.
Den vedtatte endringen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter pbl § 20-1 bokstav a-m.

Plankart etter mindre reguleringsendring

Plandokumenter:

Alle plandokumenter er tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. Klikk på “planbehandlinger” og se siste registrering, datert 15/11-2023.
Planregister - Senja kommune

Klagefrist:

Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter pbl § 15-3 må fremmes innen 3 år regnet fra vedtaksdato. Vedtaket kan i henhold til
forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. 
En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker, regnet fra kunngjøringsdato (kunngjort i avis den 6/12-2023 og på nettsiden den 8/12-2023).
Frist for klage er dermed: 27/12-2023.