Kunngjøring av vedtatt mindre endring av bestemmelser for "Detaljregulering Fredly, Finnsnes", PID 201610 - Frist 2. januar

Senja kommune vedtok endring av reguleringsbestemmelser for "Detaljregulering Fredly, Finnsnes" planID 201610 i delegert planvedtak 01/2022, den 29/11-2022. 

Om endringen av bestemmelsene: 

Endringen innebærer endring av høydebestemmelser for “detaljregulering Fredly planID 201610 som opprinnelig ble vedtatt 22/11-2018. 
Bakgrunn for saken er at statsforvalteren fastslo at enkelte høydebestemmelser vedtatt 22/11-2018 ikke er juridisk bindende i byggesaksbehandlingen, og at disse måtte endres. 

Frist for klage på vedtak 

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.  
En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker - det vil si 2. januar 2023. 
Klagen merkes med «Mindre endring detaljregulering Fredly, Finnsnes, ref. 2022/4248» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no  eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes. 

Planvedtak: 

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. 

Plandokumenter 

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister: 
Planregister - Senja kommune 

Direktelink for å kun se de oppdaterte bestemmelsene:
Oppdaterte bestemmelser - Senja kommune