Kunngjøring av vedtatt plan; Privat detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, PID 202105 - Frist 30. juli

Senja kommunestyre vedtok “privat detaljregulering Kårvikhamn næringsområde”, planID 202105 i sak 69/2022, den 30/6-2022. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Om planen: 

Planforslaget omfatter gnr/bnr. 36/75 og 36/92 m.fl.  og planforslaget legger til rette for industri/lager-, havneområde i sjø-, kai-, vei-, og grønt formål. Utviklingsbehov i nær fremtid er å få etablert nye 7400 kvm med industri og lagerbygg innafor planområdet. Bebyggelse vil i hovedsak rettes ned mot sjøen og konsentreres til den øvrige næringsbebyggelsen. 

Vedtatt plankart privat detaljregulering Kårvikhamn næringsområdeFrist for klage på vedtak: 

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.  
En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker - det vil si 30. juli. 

Klagen merkes med «Privat detaljregulering Kårvikhamn næringsområde, ref. 2020/9491» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no  eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes. 

Planvedtak: 

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. 

Plandokumenter 

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister. 

Plandokumenter - Senja kommune