Kunngjøring av vedtatt plan; Privat detaljregulering – Torggata 2-8, Finnsnes, PID 202110 – Frist 2. januar

Senja kommunestyre vedtok “privat detaljregulering for Torggata 2-8, Finnsnes”, planID 202110 i sak 128/2022, den 24/11-2022. 

Om planen: 

Planen omfatter gnr/bnr. 44/28, m.fl. og legger til rette for ny dagligvarebutikk, annen handel og inntil 40 boliger samt et stort felles leke- og uteoppholdsområde på taket av butikkene. 

 

Frist for klage på vedtak 

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.  
En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker - det vil si 2. januar 2023. 
Klagen merkes med «Privat detaljregulering Torggata 2-8, Finnsnes, ref. 2021/3812» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no  eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes. 

Planvedtak: 

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. 

Plandokumenter 

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister: 
Planregister - Senja kommune