Kunngjøring av vedtatt plan; Privat detaljregulering – Valvåg fritidsbebyggelse, PID 202113 – Frist 2. januar

Senja kommunestyre vedtok “privat detaljregulering Valvåg fritidsbebyggelse”, planID 202113 i sak 129/2022, den 24/11-2022. 

Om planen: 

Planen omfatter gnr/bnr. 206/3 og planen legger til rette for tre nye hyttetomter i tilknytning til eksisterende hyttetomter.  Hytteområdet skal fremstå som ett, og bære preg av natur. 

 

Frist for klage på vedtak 

Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.  
En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker - det vil si 2. januar 2023. 
Klagen merkes med «Privat detaljregulering Valvåg fritidsbebyggelse, ref. 2021/5573» og sendes på epost til: post@senja.kommune.no  eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes. 

Planvedtak: 

Planvedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12. Planene er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år. 
Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages. 

Plandokumenter 

Alle vedtatte plandokumenter og kart ligger tilgjengelig i Senja kommune sitt planregister: 
Planregister - Senja kommune