Senja kommune

Kunngjøring - endring av områderegulering Vikadalen i Vangsvik - PID 1927201804 - klagefrist 13. mars 2023

Kunngjøring - endring av områderegulering Vikadalen i Vangsvik - PID 1927201804 - klagefrist 13. mars 2023

I henhold til Senja kommunes delegasjonsreglement er det gjort endringer i planbestemmelser og plankart for områdereguleringsplan Vikadalen i Vangsvik - PID 1927201804.

Om vedtaket:

Delegert planvedtak: DPV 01/2023, vedtaksdato: 20.02.2023.
Vedtaket er gjort med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12 -14, 2. avsnitt. 
Planendringen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m. Delegert vedtak DPV 01/2023 er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningsloven § 28.

Om endringen:

Det vedtas endring av
Bestemmelser, sist rev. 16.02.23
Plankart, sist. rev. 16.02.23

Planbeskrivelse, vedtatt 29.10.2019 videreføres uendret.
Endringsbeskrivelse datert 16.02.23 legges ved til gjeldende planbeskrivelse.

Klagefrist

Klage på endringene skal sendes til Senja kommune. 
Merknader merkes med “DPV 01/2023 kommunal områderegulering Vikadalen, sak 2022/3749” og sendes på e-post til post@senja.kommune.no 
eller brevpost til Senja kommune, PB. 602, 9306 Finnsnes.  

Frist for merknader er satt til 3 uker fra kunngjøring på nettsiden, det vil si den 13. mars 2023. Eventuelt krav om erstatning eller innløsning må være satt frem senest 3 år etter at vedtak om reguleringsendring er kunngjort, jf. Plan- og bygningsloven kapittel 15.

Plandokumenter

De nye plandokumentene kan sees i Senja kommune sitt planregister:

Planregister

Du kan også laste de ned direkte her:

Delegert planvedtak nr. 1/23, datert 20/2-2023.

Endringsbeskrivelse tilhørende DPV 01/2023 den 20/2-2023.

Reviderte bestemmelser.
Vedtatt i Tranøy KST den 29/10-2019 og endret i DPV 01/2023 den 20/2-2023.

Revidert plankart. Vedtatt i Tranøy KST den 29/10-2019 og endret i DPV 01/2023 den 20/2-2023.