Kunngjøring: Melding om flere planvedtak i Senja kommune

Senja kommune legger 26.02.2021 ut flere vedtatte planer til offentlig ettersyn. Vedtak kan påklages med tre ukers frist fra kunngjøringen. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Klageadgang og mer informasjon 

Kommunestyrets planvedtak kan ihht. plan- og bygningsloven §§ 12-12, 1-9 og forvaltningsloven kapittel VI, påklages til Departement, via statsforvalteren. 

Eventuelle klager på vedtakene i oversikten under må fremsettes skriftlig og sendes Senja kommune innen 3 uker etter denne kunngjøringen.

Klager kan sendes til postadresse: Senja kommune, Pb 602,  9306 Finnsnes eller til e-postadressen: post@senja.kommune.no 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremstilles skriftlig innen 3 år fra den dato planvedtaket er kunngjort, jfr. etter pbl kapittel 15.

For fullstendig saksutredelse knyttet til det enkelte vedtak, se lenken under til politisk møtekalender. I møtekalenderen finner du saksdokumenter under det aktuelle møtet hvor vedtaket ble gjort.

Politisk møtekalender - Senja kommune

Oversikt over vedtatte planer legges inn og kan søkes opp i kommunens kartløsning, på nettsiden kommunekart.com i lenken under.

I kartet kan du i søkefeltet øverst til venstre søke på adresse eller sted. Du kan også navigere til ønsket sted i kartet. Du vil da få opp en meny på høyre side hvor gjeldende planer for eiendommen/valgt kartpunkt er listet opp og lenket til. 

Kommunekart.com - Senja kommune

  • Planstrategi Senja kommune 2020-2023

Senja kommunestyre vedtok i sak 159/2020, den 5.11.2020 planstrategi for Senja kommune 2020-2023. Ifølge plan- og bygningsloven skal kommunen i begynnelsen av hver valgperiode utarbeide en planstrategi. Planstrategien er dokumentet som skal legger føringer for kommunens planlegging og prioriteringer kommende kommunestyreperiode.

Planstrategien omfatter en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling og vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Planstrategien tar stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om de skal videreføres uten endringer. Planstrategien inneholde også en oversikt over hvilke øvrige planer som skal utarbeides, hvordan arbeidet med planene skal prioriteres og gi de overordnede føringene i forhold til planenes innhold.

Planstrategi Senja kommune 2020-2023 (PDF, 3 MB)

  • Detaljregulering Dragøy hyttefelt, plan ID 1927 2019 01

Senja kommunestyre vedtok i K-sak 160/2020, den 5.11.20 detaljreguleringsplan Dragøy hyttefelt, arkivreferanse 2020/1003. Planområdet omfatter gnr/bnr. 224/14, 48, 57, m.fl. og planområde er totalt 89 daa stor.

Planendringen omfatter samlet areal på 89 dekar som er allerede regulert i gjeldende detaljregulering for Dragøy hyttefelt plan ID 1927201003, vedtatt 18.10.2011.

Vedtatt planendring hjemler omlokalisering av veier og tomteparseller på en bedre måte enn det som var planlagt i tidligere gjeldende plan for området. Antall hyttetomter er uforandret sammenlignet med tidligere plan ID 1927 2010 03.

  • Detaljregulering Vika, plan ID 1927 2018 05

Senja kommunestyre vedtok i K-sak 199/2020, den 17.12.20 detaljreguleringsplan Vika, arkivreferanse 2020/71. Detaljregulering Vika er del 3 av planprosessen Vangsvik som ble startet i Tranøy kommune i 2015 (del 2 - områderegulering Øvre Vangsvik, vedtatt 24.9.19; del 2-områderegulering Vikadalen, vedtatt 29.10.19).

Planområdet omfatter gnr/bnr. 221/9, 42, m.fl. og består av totalt 27,5 daa. Planen legger til rette for boligbygging i Vangsvik med tilhørende veianlegg samt lekeplass.

  • Detaljregulering Klubben, felt BN 6 – BN 8, plan ID  201902

Senja kommunestyre vedtok i K-sak 200/2020, den 17.12.20 detaljregulering Klubben, felt BN6 – BN 8, arkivreferanse 2020/2117. Kommunestyret vedtok alternativ 2, og formålet med planen er å detaljregulere en mindre del av den eksisterende områdereguleringen for Klubben næringspark, gnr/bnr 63/24, m.fl..

Utbyggingsformål næring er videreført i detaljreguleringen. Sammenlignet med områdereguleringen er plassering av offentlig vei i området endret og rammen for maksimal terrenginngrep innenfor felt BN 8 er økt.

Detaljreguleringen er utarbeidet i samsvar med intensjonen til områdereguleringen ID 1931201702 og de prinsippene som er nedfelt i bestemmelsen og beskrivelsen.

  • Mindre reguleringsendring gangvei og adkomstvei SV 1 i Klubben næringspark, plan ID 2021 02

Senja kommune vedtok i delegert planvedtak 01/21 aktuell mindre reguleringsendring etter pbl § 12-14. I planendringen hensyntas gangvei langs fv (tidligere fortaus-løsning) og justert plassering/utforming av ny adkomstvei fra fylkesvei til Klubben næringspark.