Kunngjøring: Varsel om planoppstart for revisjon av områderegulering Sentrumsplan Finnsnes

Senja kommune varsler 26.02.2021 om oppstart i planarbeid for revisjon av områderegulering Sentrumsplan Finnsnes. 

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Områderegulering Sentrumsplan Finnsnes ble endelig vedtatt i K-sak 158/15, den 17.12.2015.

I løpet av de siste 5 år har det vist seg at Sentrumsplanen er et godt og framtidsrettet verktøy for å styrke den videre utviklingen av Finnsnes som region- og kommunesenter.

Etter at Sentrumsplanen ble vedtatt har planen vært grunnlag for all byggesaksbehandling innenfor sentrumsområdet. I denne sammenheng ble kommunen oppmerksom på at Sentrumsplanen har noen svakheter og at bestemmelsene bør presiseres i flere punkt.

Finnsnes raske utvikling de siste årene har til konsekvens at utbyggingskriteriene knyttet til pressområder bør spesifiseres i større grad, slik at den ønskede byutviklingen blir styrt og styrket på en langsiktig og framtidsrettet måte. Planrevisjonen skal bidra til at sentrumsplanen tilpasses den akselererende utviklingen på Finnsnes.

Med denne bakgrunn har det vist seg at det er behov for revisjon av planen når det gjelder bl.a.:

  • Oppstramming/konkretisering av enkelte planbestemmelser
  • Mer detaljert planlegging – fortausløsning langs Nygårdsveien og Ringveien
  • Detaljplanlegging – ny veiforbindelse Innerneset – Olderhamna (kommunal vei)
  • Nye vurderinger ift. maks. tillatt bygningshøyde innenfor regulert Sentrumsformål (hovedsakelig langs Storgata).
  • Formålsendringer i tilknytning til kommunale bygg som skal selges
  • Gjennomgang av Sentrumsplanen for å se på muligheter for parkeringshus
  • Eventuelle endringer ift. parkeringsnøkkel i kjerneområdet (sentrumsformål)
  • Andre endringsforslag kommunen har mottatt
  • Mindre justeringer veikurvatur kommunale veier

Det understrekes at aktuell planprosess er en revisjon av gjeldende plan, og hovedtrekkene og arealformålene fastsatt i vedtatt Sentrumsplan Finnsnes skal videreføres.

Senja kommune har vurdert at aktuell revisjon av områderegulering Sentrumsplan Finnsnes kan falle inn under krav om konsekvensutredning uten planprogram; jfr. Forskrift om konsekvensutredning § 8.

Planprosessen skal føres i kommunal regi i tråd med vedtatt planstrategi 2020-2023 for Senja kommune. Det legges opp til at det vil bli utarbeidet KU dersom det under revisjonsprosessen skulle vise seg at planendringene utløser krav om KU uten planprogram.

Grunneiere, regionale sektormyndigheter og andre direkte berørte parter vil bli informert om planoppstart gjennom særskilte brev.

Innspill og merknader

De som har opplysninger som kan ha betydning for revisjonsarbeidet eller innspill og merknader til varsel om planoppstart bes om å skriftlig kontakte Senja kommune.

Det kan gjøres enten til postadressen: Senja kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes eller til e-postadresse: post@senja.kommune.no 

Innspill merkes med: «Innspill til revisjon Sentrumsplan Finnsnes, sak 2020/1426».

Frist er innen 21. mars 2021.