Melding om delegert planvedtak - planendring PID 344 - Ytre Jøvik hyttefelt, Tennskjær - FRIST: 13. juli 2023

Senja kommune har vedtatt en såkalt mindre reguleringsendring etter pbl § 12-14, 2. avsnitt. Delegert planvedtak DPV 02/2023 ble fattet den 16.6.23, og endringen innebærer justert tomteavgrensning for en fritidstomt i aktuell detaljregulering.

Bakgrunn:

Bakgrunn for saken er at grunneieren ønsket at aktuell fritidstomt «flyttes» inn på hovedeiendommen. Endringen berører kun plankartet, og planbeskrivelse og bestemmelser til planID 1931 344 er videreført uendret.

Den vedtatte planendringen er straks bindende for alle søknadspliktige tiltak etter PBL § 20-1 bokstav a-m.

Krav om innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning etter PBL § 15-3 må fremmes innen 3 år regnet fra vedtaksdato. Vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2. ledd påklages.

Klage:

En eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker, regnet fra kunngjøringsdato.
Kunngjort på kommunens nettside den 22/6-2023 kl. 12:36 som betyr at klagefristen er den 13/6-2023.

Klagen merkes med «Mindre planendring i detaljregulering Ytre Jøvik, plansak 2023/2415» og sendes til: post@senja.kommune.no  eller Senja kommune, Pb. 602, 9306 Finnsnes.

Plandokumenter:

De reviderte plandokumenter og oppdatert kart er tilgjengelig ved å trykke på "planbehandlinger" i Senja kommune sitt planregister:

Planregister Senja kommune...